Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลการติดต่อ
E -Service
ร้องเรียนทุจริต
ข้อมูลบุคลากร
  ฝ่ายบริหาร
  ฝ่ายนิติบัญญัติ
  ปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  หน่วยตรวจสอบภายใน
   
งานการเงิน - การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานการ-เจ้าหน้าที่
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อญัญญัติ เทศบัญญัติ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (คตง.)
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าสาย
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง (คตง.)
การกำหนดสมัยประชุม, เรียกประชุม และนัดประชุมสภาฯ (สมัยสามัญ)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานควบคุมภายใน
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (E-GP)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง (สขร.1)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก (รายไตรมาส)
ประกาศอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมสินทรัพย์
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว
งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลท่าสาย
ยื่่นคำร้องขอต่อ หรือขึ้นทะเบียนรายใหม่ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
งานพัฒนาชุมชน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของหน่วยงาน
คู่มือปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
อพ.สธ.ตำบลท่าสาย
โครงการป่าในเมือง (ตำบลท่าสาย)
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานการประชุม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
สนามกีฬา - ลานกีฬาเอนกประสงค์
ช่องทางร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล
งานบริหารและจัดการความเสี่ยง
ระบบสารสนเทศมาตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร
งานเลือกตั้ง
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ita
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การส่งเสริมความโปร่งใส
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ระเบียบสภาเทศบาลตำบลท่าสาย
   
วารสาร
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
ภาพกิจกรรม / ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ช่องทางการร้องเรียน
 
Editor' Talk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติเว็บไซต์  
จำนวนผู้เยี่ยมชม 205294 ครั้ง
ออนไลน์ขณะนี้ 4 ไอพี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่าสาย ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สำหรับคณะผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างฯ เทศบาลตำบลท่าสาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าหัวดอย หมู่ที่ 10

ทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดพระธาตุเกาะแก้ว หมู่ที่ 9

ทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดศรีดอนชัย หมู่ที่ 8

ทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเวียงกลาง หมู่ที่ 13
 


ประกาศจากผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าสาย
      ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าสาย เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง
วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:12:07
   
ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566
      ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566
วันที่ 08 ธันวาคม 2565 เวลา 14:43:34
   
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ
     
วันที่ 02 ธันวาคม 2565 เวลา 08:33:49
   
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป
     
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10:13:07
   
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสายเรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
      ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11:18:25
   
ขอให้เจ้าของ/ผู้ครอบครอง/ผู้ใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลท่าสาย
      ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ เทศบาลตำบลท่าสาย ได้ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และได้จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามกฎหมายข้างต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้เจ้าของ/ผู้ครอบครอง/ผู้ใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลท่าสาย ได้ตรวจสอบรายละเอียดตามบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แนบท้ายประกาศนี้
วันที่ 04 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15:49:50
   
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย กำหนดการเปิดเรียนและกำหนดการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน
      ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย เรื่องกำหนดการเปิดเรียนและกำหนดการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช., ปวส. ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
วันที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 10:42:29
   
ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม
      ในช่วงวันที่ 9- 11 ตุลาคม 2565 ขอให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วย
วันที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 10:32:18
   
แจ้งการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อใช้จัดเก็บภาษี ปี พ.ศ. 2566
      แจ้งการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อใช้จัดเก็บภาษี ปี พ.ศ. 2566
วันที่ 01 กันยายน 2565 เวลา 14:49:09
   
8 วิธีกำจัดแหล่งวางไข่ยุงลาย
      8 วิธีกำจัดแหล่งวางไข่ยุงลาย
วันที่ 01 กันยายน 2565 เวลา 14:32:25
   
 
:: ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักหน้าขุดหลัง ชน
( ประกาศเมื่อ 23 มกราคม 2566 เวลา 15:30:06)
:: ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนนลาดยางชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๑
( ประกาศเมื่อ 12 มกราคม 2566 เวลา 16:06:46)
:: ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนนลาดยางชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๑
( ประกาศเมื่อ 12 มกราคม 2566 เวลา 16:06:44)
:: ประกาศ เทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
( ประกาศเมื่อ 06 มกราคม 2566 เวลา 16:57:09)
:: ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ
( ประกาศเมื่อ 03 มกราคม 2566 เวลา 15:28:22)
:: ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อ จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
( ประกาศเมื่อ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 16:07:22)
:: ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนด้วยการเส
( ประกาศเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16:54:56)
:: ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนด้วยการเสร
( ประกาศเมื่อ 04 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17:11:56)
:: ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถ
( ประกาศเมื่อ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 17:16:47)
:: ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถ
( ประกาศเมื่อ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 15:47:53)

อ่านข่าวทั้งหมด »  

 
 
 
 
 
 
นายวิจิตร เกิ้งบุรี
นายกเทศมนตรีตำบลท่าสาย
สายตรงนายกเทศบาล
หมายเลขโทรศัพท์
065-2455093
 
นายธนกฤต ธงศรี
ปลัดเทศบาล
สายตรงปลัดเทศบาล
หมายเลขโทรศัพท์
065-9545190
 
 
 
 
 


 

 

 

 
 
รวมลิงค์ อปท.เชียงราย
 
 
ดาวน์โหลดหนังสือราชการ สถ. จ.เชียงราย
 
ท่องเที่ยวเชียงราย
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริหารจัดการท่องเที่ยวเชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | ตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย
ข่าวสารท้องถิ่น
เชียงรายทูเดย์ | สวท.เชียงราย | จังหวัดเชียงราย | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาราชภัฏเชียงราย | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | รร.พาณิชยการเชียงราย | รร.วิรุณบริหารธุรกิจ | รร.เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
 

เทศบาลตำบลท่าสาย

377 หมู่ 5 ถนนเชียงราย - เทิง ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ : 053-773951-2 โทรสาร : 053-773953 อีเมล์ : tumboltasai@gmail.com

เจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669 เหตุด่วน เหตุสาธารณภัย แจ้ง 084-8060505


สงวนลิขสิทธิ์ 2016 โดย เทศบาลตำบลท่าสาย . ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น