Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลการติดต่อ
E -Service
ระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการ (Back office)
ร้องเรียนทุจริต
ข้อมูลบุคลากร
  ฝ่ายบริหาร
  ฝ่ายนิติบัญญัติ
  ปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  หน่วยตรวจสอบภายใน
   
งานการเงิน - การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานการ-เจ้าหน้าที่
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อญัญญัติ เทศบัญญัติ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (คตง.)
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าสาย
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง (คตง.)
การกำหนดสมัยประชุม, เรียกประชุม และนัดประชุมสภาฯ (สมัยสามัญ)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานควบคุมภายใน
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (E-GP)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง (สขร.1)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก (รายไตรมาส)
ประกาศอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมสินทรัพย์
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว
งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลท่าสาย
ยื่่นคำร้องขอต่อ หรือขึ้นทะเบียนรายใหม่ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
งานพัฒนาชุมชน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของหน่วยงาน
คู่มือปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
อพ.สธ.ตำบลท่าสาย
โครงการป่าในเมือง (ตำบลท่าสาย)
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานการประชุม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
สนามกีฬา - ลานกีฬาเอนกประสงค์
ช่องทางร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล
งานบริหารและจัดการความเสี่ยง
ระบบสารสนเทศมาตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร
งานเลือกตั้ง
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ita
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การส่งเสริมความโปร่งใส
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ระเบียบสภาเทศบาลตำบลท่าสาย
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
ประกาศเจตนารมณ์
แบบคำขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย
   
วารสาร
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
ภาพกิจกรรม / ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ช่องทางการร้องเรียน
 
Editor' Talk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติเว็บไซต์  
จำนวนผู้เยี่ยมชม 212643 ครั้ง
ออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการศูนย์กลางการเรียนรู้ผู้สูงอายุตำบลท่าสาย

โครงการลานวัฒนธรรมตำบลท่าสาย ประจำปี 2566

โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี พ.ศ.2566

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ถนนปลอดภัย) ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566
 


ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑)
      ประกาศเทศบาลตำบลท่าสายเรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑)ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒
วันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 09:36:31
   
เทศบาลตำบลท่าสาย เพิ่มช่องทางใหม่ในการชำระภาษีที่และค่าธรรมเนียม
      เทศบาลตำบลท่าสาย เพิ่มช่องทางการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆผ่านQR_CODE แอพพลิเคชั่นเป๋าตุง
วันที่ 02 มีนาคม 2566 เวลา 09:11:50
   
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
     
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:28:24
   
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติ
     
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12:04:16
   
ประกาศอุทยานแห่งชาติแม่ปืม เรื่อง ห้ามมิให้ผู้ใดเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ปืม
     
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:13:30
   
ประกาศจากผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าสาย
      ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าสาย เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง
วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:12:07
   
ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566
      ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566
วันที่ 08 ธันวาคม 2565 เวลา 14:43:34
   
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ
     
วันที่ 02 ธันวาคม 2565 เวลา 08:33:49
   
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป
     
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10:13:07
   
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสายเรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
      ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11:18:25
   
 
:: ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ระบบโซ
( ประกาศเมื่อ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 15:57:49)
:: ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ระบบโซ
( ประกาศเมื่อ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 15:57:47)
:: ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ระบบโซล
( ประกาศเมื่อ 10 มีนาคม 2566 เวลา 16:47:54)
:: ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักหน้าขุดหลัง ชน
( ประกาศเมื่อ 10 มีนาคม 2566 เวลา 16:25:42)
:: ประกาศ ยกเลิกประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ระบบโซล่าเซลล์ จำนวน ๓๙
( ประกาศเมื่อ 09 มีนาคม 2566 เวลา 17:47:48)
:: ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ระบบโซล
( ประกาศเมื่อ 09 มีนาคม 2566 เวลา 17:39:58)
:: ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ระบบโซล่าเซลล์
( ประกาศเมื่อ 02 มีนาคม 2566 เวลา 15:41:47)
:: ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักห
( ประกาศเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:36:08)
:: ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักหน้าขุดหลัง ชน
( ประกาศเมื่อ 08 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:33:57)
:: ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักหน้าขุดหลัง ชน
( ประกาศเมื่อ 23 มกราคม 2566 เวลา 15:30:06)

อ่านข่าวทั้งหมด »  

 
 
 
 
 
 
นายวิจิตร เกิ้งบุรี
นายกเทศมนตรีตำบลท่าสาย
สายตรงนายกเทศบาล
หมายเลขโทรศัพท์
065-2455093
 
นายธนกฤต ธงศรี
ปลัดเทศบาล
สายตรงปลัดเทศบาล
หมายเลขโทรศัพท์
065-9545190
 
 
 
 
 


 

 

 

 
 
รวมลิงค์ อปท.เชียงราย
 
 
ดาวน์โหลดหนังสือราชการ สถ. จ.เชียงราย
 
ท่องเที่ยวเชียงราย
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริหารจัดการท่องเที่ยวเชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | ตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย
ข่าวสารท้องถิ่น
เชียงรายทูเดย์ | สวท.เชียงราย | จังหวัดเชียงราย | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาราชภัฏเชียงราย | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | รร.พาณิชยการเชียงราย | รร.วิรุณบริหารธุรกิจ | รร.เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
 

เทศบาลตำบลท่าสาย

377 หมู่ 5 ถนนเชียงราย - เทิง ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ : 053-773951-2 โทรสาร : 053-773953 อีเมล์ : tumboltasai@gmail.com

เจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669 เหตุด่วน เหตุสาธารณภัย แจ้ง 084-8060505


สงวนลิขสิทธิ์ 2016 โดย เทศบาลตำบลท่าสาย . ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น