Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลการติดต่อ
E -Service
ระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการ (Back office)
ร้องเรียนทุจริต
ข้อมูลบุคลากร
  ฝ่ายบริหาร
  ฝ่ายนิติบัญญัติ
  ปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  หน่วยตรวจสอบภายใน
   
งานการเงิน - การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานการ-เจ้าหน้าที่
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อญัญญัติ เทศบัญญัติ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (คตง.)
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าสาย
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง (คตง.)
การกำหนดสมัยประชุม, เรียกประชุม และนัดประชุมสภาฯ (สมัยสามัญ)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานควบคุมภายใน
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (E-GP)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง (สขร.1)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก (รายไตรมาส)
ประกาศอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมสินทรัพย์
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว
งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลท่าสาย
ยื่่นคำร้องขอต่อ หรือขึ้นทะเบียนรายใหม่ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
งานพัฒนาชุมชน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของหน่วยงาน
คู่มือปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
อพ.สธ.ตำบลท่าสาย
โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โครงการป่าในเมือง (ตำบลท่าสาย)
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานการประชุม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
งานส่งเสริมด้านกีฬา
ช่องทางร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล
งานบริหารและจัดการความเสี่ยง
ระบบสารสนเทศมาตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร
งานเลือกตั้ง
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ita
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การส่งเสริมความโปร่งใส
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ระเบียบสภาเทศบาลตำบลท่าสาย
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
ประกาศเจตนารมณ์
แบบคำขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย
ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน
แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบุติเหตุทางถนน
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าสาย
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานไฟฟ้า และแผนปฏิบัติการลดใช้น้ำมัน
นโยบายและแผนการดำเนิงานการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
   
วารสาร
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
ภาพกิจกรรม / ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ช่องทางการร้องเรียน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติเว็บไซต์  
จำนวนผู้เยี่ยมชม 239864 ครั้ง
ออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงของผู้ประสบปัญหาทางสังคมกลุ่มเปราะบาง

โครงการสูงวัย สูงค่า ร่วมใจรักษาสุขภาพช่องปาก

โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในชุมชน หมู่ที่ 10 บ้านห้วยฮ้อม

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 2567 โรงเรียนบ้านหัวดอย

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สำหรับคณะผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยบริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างฯ เทศบาลตำบลท่าสาย

โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกในตำบลท่าสาย
 


ทำร้ายสัตว์เลี้ยงมีโทษสูงสุด จำคุก 2 ปี ปรับ 4 หมื่นบาท
     
วันที่ 12 กรกฏาคม 2567 เวลา 10:45:58
   
การใช้สิทธิซื้อปุ๋ย “โครงการปุ๋ยและชีวภัณฑ์คนละครึ่ง” (สำหรับชาวนา)
     
วันที่ 12 กรกฏาคม 2567 เวลา 08:48:06
   
ผู้มีสิทธิบัตรทอง เจาะเลือด - ตรวจแล็บใกล้บ้านฟรี ครอบคลุม 24 รายการ
     
วันที่ 12 กรกฏาคม 2567 เวลา 08:30:17
   
ประชาสัมพันธ์ อยากเช็คสิทธิ์ หรือจ่ายบิลภาครัฐก็ทำได้ง่าย ๆ ที่แอปฯ “ทางรัฐ”
     
วันที่ 12 กรกฏาคม 2567 เวลา 08:29:32
   
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนร่วมลงนามออนไลน์กิจกรรม ลด ละ เลิก เหล้า
     
วันที่ 12 กรกฏาคม 2567 เวลา 08:25:31
   
9 สัญลักษณ์ แสดงความเป็นอันตรายของสารเคมีตามระบบสากล GHS
     
วันที่ 10 กรกฏาคม 2567 เวลา 11:32:22
   
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่องให้การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ เป็นวาระของตำบล
     
วันที่ 10 กรกฏาคม 2567 เวลา 11:20:29
   
การประปาส่วนภูมิภาค ประชาสัมพันธ์ 3 ช่องทาง ขอใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ของ กปภ.
     
วันที่ 09 กรกฏาคม 2567 เวลา 13:09:53
   
ประชาสัมพันธ์ประกวดอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2567
      ประชาสัมพันธ์เชิญชวนอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) ผู้สนที่ใจเข้าร่วมการประกวดอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2567
วันที่ 09 กรกฏาคม 2567 เวลา 11:13:18
   
ทิ้งซากยานยนต์บนถนน หรือสถานที่สาธารณะ มีความผิด
     
วันที่ 09 กรกฏาคม 2567 เวลา 11:11:28
   
 
:: ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่องประกวดราคาจ้างออกแบบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าสาย ด
( ประกาศเมื่อ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 13:55:41)
:: ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน
( ประกาศเมื่อ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 15:29:17)
:: ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาด
( ประกาศเมื่อ 02 พฤษภาคม 2567 เวลา 15:12:51)
:: ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวทางด้วยแอสฟ
( ประกาศเมื่อ 21 ธันวาคม 2566 เวลา 16:26:16)
:: ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่องยกเลิก ประกาศประกวดราคาจ้างออกแบบอาคารสำนักงานเทศบา
( ประกาศเมื่อ 09 พฤศจิกายน 2566 เวลา 17:49:47)
:: ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่องยกเลิก ประกาศประกวดราคาจ้างออกแบบอาคารสำนักงานเทศบา
( ประกาศเมื่อ 09 พฤศจิกายน 2566 เวลา 17:49:46)
:: ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่องประกวดราคาจ้างออกแบบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าสาย ด
( ประกาศเมื่อ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 16:41:48)
:: ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่องประกวดราคาจ้างออกแบบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าสาย ด
( ประกาศเมื่อ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 16:41:46)
:: ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างออกแบบอาคารสำนักงานเทศบ
( ประกาศเมื่อ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 17:14:42)
:: ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่องประกวดราคาจ้างออกแบบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าสาย ด
( ประกาศเมื่อ 16 ตุลาคม 2566 เวลา 17:51:48)

อ่านข่าวทั้งหมด »  

 
 
 
 
 
 
นายวิจิตร เกิ้งบุรี
นายกเทศมนตรีตำบลท่าสาย
สายตรงนายกเทศบาล
หมายเลขโทรศัพท์
065-2455093
 
นายธนกฤต ธงศรี
ปลัดเทศบาล
สายตรงปลัดเทศบาล
หมายเลขโทรศัพท์
065-9545190
 
 
 
 
 


 

 

 

 
 
รวมลิงค์ อปท.เชียงราย
 
 
ดาวน์โหลดหนังสือราชการ สถ. จ.เชียงราย
 
ท่องเที่ยวเชียงราย
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริหารจัดการท่องเที่ยวเชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | ตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย
ข่าวสารท้องถิ่น
เชียงรายทูเดย์ | สวท.เชียงราย | จังหวัดเชียงราย | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาราชภัฏเชียงราย | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | รร.พาณิชยการเชียงราย | รร.วิรุณบริหารธุรกิจ | รร.เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
 

เทศบาลตำบลท่าสาย

377 หมู่ 5 ถนนเชียงราย - เทิง ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทร 053-773951 , 083-2045999 อีเมล์ : tumboltasai@gmail.com

เจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669 เหตุด่วน เหตุสาธารณภัย แจ้ง 084-8060505


CopyRight@ 2023-2024 โดย เทศบาลตำบลท่าสาย . ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์