Untitled Document

ฝ่ายบริหาร


นายวิจิตร เกิ้งบุรี
นายกเทศมนตรีตำบลท่าสาย
Tel.0652455093

นายสมเกียรติ คำบุญเรือง
รองนายกเทศมนตรี
Tel.0810253721
นายสมจิตต์ ภักดี
รองนายกเทศมนตรี
Tel.0810228306
นายสว่าง ใคร้ศรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
Tel.0945639076
นายกมล ผ่องใส
เลขานุการนายกเทศมนตรี
Tel.0899505476อำนาจหน้าที่


เทศบาลตำบลท่าสาย

377 หมู่ 5 ถนนเชียงราย - เทิง ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทร 053-773951 , 083-2045999 อีเมล์ : tumboltasai@gmail.com

เจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669 เหตุด่วน เหตุสาธารณภัย แจ้ง 084-8060505


CopyRight@ 2023-2024 โดย เทศบาลตำบลท่าสาย . ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์