Untitled Document

กองคลัง


นายสมชาย สุขแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง
Tel.0946156248

นางสาวเพียรทอง คำทอง
นักวิชาการคลังชำนาญการ
Tel.08-3204-3999, 053773951 ต่อ 107
นางสาวชื่นจิตต์ สัมฤทธิกุล
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
Tel.08-3204-3999, 053773951 ต่อ 104
สิบเอกหญิง สุภาวดี อุ่นเรือน
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
Tel.08-3204-3999, 053773951 ต่อ 107
ตำแหน่งว่าง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
Tel.08-3204-3999, 053773951 ต่อ 106

นางศุพัศส์ทรียา ธรรมวุฒิ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
Tel.08-3204-3999, 053773951 ต่อ 107
นางสาวอุบล พิกุล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
Tel.08-3204-3999, 053773951 ต่อ 104
นางสาวปุณชรัสมิ์ สิริอังกูรโยธิน
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
Tel.08-3204-3999, 053773951 ต่อ 104

นางสาวราตรี ชนะใจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
Tel.08-3204-3999, 053773951 ต่อ 106
นายภูษิต ใหญ่ยศ
ลูกมือช่างแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
Tel.08-3204-3999, 053773951 ต่อ 106
นางอนัญญา สุนทรศิริมั่นคง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
Tel.08-3204-3999, 053773951 ต่อ 107

นางสาวมนฤทัย จันทร์ตรี
คนงาน
Tel.08-3204-3999, 053773951 ต่อ 104
นางสาวนิรมล เชียงคำ
คนงาน
Tel.08-3204-3999, 053773951 ต่อ 104
นายเอกพงศ์ พิกุล
คนงาน
Tel.08-3204-3999, 053773951 ต่อ 106

นายณัฐพล แสงงาม
พนักงานขับรถยนต์
Tel.08-3204-3999, 053773951 ต่อ 106
นายสมนึก พุทธจันทร์
คนงาน
Tel.08-3204-3999, 053773951 ต่อ 106


อำนาจหน้าที่


เทศบาลตำบลท่าสาย

377 หมู่ 5 ถนนเชียงราย - เทิง ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ : 053-773951-2 โทรสาร : 053-773953 อีเมล์ : tumboltasai@gmail.com

เจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669 เหตุด่วน เหตุสาธารณภัย แจ้ง 084-8060505


CopyRight@ 2023-2024 โดย เทศบาลตำบลท่าสาย . ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์