Untitled Document

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


ว่าที่ร้อยตรีเสมือน เทียมสา
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
Tel.053773951

นางสาวอรประภา ยศภูมิ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
Tel.053773951
ว่าง
นักวิชาการสาธารณสุข
Tel.053-773951
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ
Tel.053-773951

นายวินัย เสธา
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
Tel.053773951
นายวิทยา จันต๊ะ
คนงานประจำรถขยะ
Tel.053773951
นายบุญมี พระทัยกุล
คนงาน
Tel.053773951

นางสาววรทิพย์ เครื่องแก้ว
พนักงานจ้างเหมาบริการ
Tel.053773951
นายสมปอง สุขุม
พนักงานจ้างเหมาบริการ
Tel.053773951
นายอนุชา จันต๊ะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
Tel.053773951


อำนาจหน้าที่


เทศบาลตำบลท่าสาย

377 หมู่ 5 ถนนเชียงราย - เทิง ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทร 053-773951 , 083-2045999 อีเมล์ : tumboltasai@gmail.com

เจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669 เหตุด่วน เหตุสาธารณภัย แจ้ง 084-8060505


CopyRight@ 2023-2024 โดย เทศบาลตำบลท่าสาย . ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์