Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลการติดต่อ
E -Service
ระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการ (Back office)
ร้องเรียนทุจริต
ข้อมูลบุคลากร
  ฝ่ายบริหาร
  ฝ่ายนิติบัญญัติ
  ปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  หน่วยตรวจสอบภายใน
   
งานการเงิน - การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานการ-เจ้าหน้าที่
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อญัญญัติ เทศบัญญัติ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (คตง.)
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าสาย
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง (คตง.)
การกำหนดสมัยประชุม, เรียกประชุม และนัดประชุมสภาฯ (สมัยสามัญ)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานควบคุมภายใน
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (E-GP)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง (สขร.1)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก (รายไตรมาส)
ประกาศอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมสินทรัพย์
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว
งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลท่าสาย
ยื่่นคำร้องขอต่อ หรือขึ้นทะเบียนรายใหม่ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
งานพัฒนาชุมชน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของหน่วยงาน
คู่มือปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
อพ.สธ.ตำบลท่าสาย
โครงการป่าในเมือง (ตำบลท่าสาย)
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานการประชุม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
สนามกีฬา - ลานกีฬาเอนกประสงค์
ช่องทางร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล
งานบริหารและจัดการความเสี่ยง
ระบบสารสนเทศมาตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร
งานเลือกตั้ง
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ita
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การส่งเสริมความโปร่งใส
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ระเบียบสภาเทศบาลตำบลท่าสาย
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
ประกาศเจตนารมณ์
แบบคำขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย
   
วารสาร
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
ภาพกิจกรรม / ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ช่องทางการร้องเรียน
 
Editor' Talk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติเว็บไซต์  
จำนวนผู้เยี่ยมชม 212643 ครั้ง
ออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี
 

โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการศูนย์กลางการเรียนรู้ผู้สูงอายุตำบลท่าสาย

โครงการลานวัฒนธรรมตำบลท่าสาย ประจำปี 2566

โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี พ.ศ.2566

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ถนนปลอดภัย) ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566

โครงการศูนย์กลางการเรียนรู้ผู้สูงอายุตำบลท่าสาย

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำในเด็กและเยาวชนพื้นที่ตำบลท่าสาย รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2

โครงการศูนย์กลางการเรียนรู้ผู้สูงอายุตำบลท่าสาย

อบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าสาย แทนตำแหน่งที่ว่าง

โครงการส่งเสริมกิจกรรม วันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

กิจกรรมเสริมสร้างจริยธรรมหน่วยงาน

การประชุม/หารือ ปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน

ประกาศเจตนารมณ์ "ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ" (Privacy Policy) และ "งดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่" (No Gift Policy)

โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่าสาย ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สำหรับคณะผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างฯ เทศบาลตำบลท่าสาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าหัวดอย หมู่ที่ 10

ทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดพระธาตุเกาะแก้ว หมู่ที่ 9

ทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดศรีดอนชัย หมู่ที่ 8

ทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเวียงกลาง หมู่ที่ 13

ตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี พ.ศ.2565

แสดงความไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์

ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน วันที่ 4 ตุลาคม 2565

กิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลก “รวมกันเป็นหนึ่งเพื่อสุขอนามัยของมือ : Unite For Universal Hand Hygiene”

ธรรมะสัญจร วันที่ 25 กันยายน 2565

อ่านสารสันติภาพเนื่องในวันสันติภาพสากล ปี 2565

กิจกรรมธรรมะสัญจร วันที่ 18 กันยายน 2565

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือ

ประชุมพนักงาน ประจำเดือนกันยายน 2565

โครงการส่งเสริมโภชนาการ สุขภาพอนามัย และป้องกันโรคติดต่อในเด็กปฐมวัย

กิจกรรมธรรมะสัญจร วันที่ 3 กันยายน 2565

ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุกรณีเด็กติดในรถยนต์

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม)

กิจกรรมธรรมะสัญจร วันที่ 26 สิงหาคม 2565

อบรมเชิงปฏิบัติการและเข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาล

กิจกรรมทัศนศึกษา หนูน้อยปฐมวัยเรียนรู้สู่โลกกว้าง

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที่ 8 บ้านห้วยบง (การทำไส้อั่วและไส้กรอกอีสาน)

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (หมู่ที่ 3 บ้านท่าสาย)

โครงการสตรีบ้านหัวดอย หมู่ที่ 6 ร่วมใจป้องกันมะเร็งเต้านม

หน้าที่ :: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | สุดท้าย

เทศบาลตำบลท่าสาย

377 หมู่ 5 ถนนเชียงราย - เทิง ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ : 053-773951-2 โทรสาร : 053-773953 อีเมล์ : tumboltasai@gmail.com

เจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669 เหตุด่วน เหตุสาธารณภัย แจ้ง 084-8060505


สงวนลิขสิทธิ์ 2016 โดย เทศบาลตำบลท่าสาย . ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น