Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลการติดต่อ
E -Service
ระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการ (Back office)
ร้องเรียนทุจริต
ข้อมูลบุคลากร
  ฝ่ายบริหาร
  ฝ่ายนิติบัญญัติ
  ปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  หน่วยตรวจสอบภายใน
   
งานการเงิน - การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานการ-เจ้าหน้าที่
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อญัญญัติ เทศบัญญัติ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (คตง.)
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าสาย
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง (คตง.)
การกำหนดสมัยประชุม, เรียกประชุม และนัดประชุมสภาฯ (สมัยสามัญ)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานควบคุมภายใน
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (E-GP)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง (สขร.1)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก (รายไตรมาส)
ประกาศอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมสินทรัพย์
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว
งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลท่าสาย
ยื่่นคำร้องขอต่อ หรือขึ้นทะเบียนรายใหม่ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
งานพัฒนาชุมชน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของหน่วยงาน
คู่มือปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
อพ.สธ.ตำบลท่าสาย
โครงการป่าในเมือง (ตำบลท่าสาย)
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานการประชุม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
สนามกีฬา - ลานกีฬาเอนกประสงค์
ช่องทางร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล
งานบริหารและจัดการความเสี่ยง
ระบบสารสนเทศมาตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร
งานเลือกตั้ง
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ita
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การส่งเสริมความโปร่งใส
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ระเบียบสภาเทศบาลตำบลท่าสาย
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
ประกาศเจตนารมณ์
แบบคำขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย
   
วารสาร
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
ภาพกิจกรรม / ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ช่องทางการร้องเรียน
 
Editor' Talk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติเว็บไซต์  
จำนวนผู้เยี่ยมชม 212645 ครั้ง
ออนไลน์ขณะนี้ 2 ไอพี
 
:: พบข้อมูล 521 รายการ กำลังแสดงผลข้อมูลหน้าที่ : 1 จากทั้งหมด 18 หน้า

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑)
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสายเรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑)ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒

( ประกาศเมื่อ 21 มีนาคม 2566 เวลา 09:36:31)
เทศบาลตำบลท่าสาย เพิ่มช่องทางใหม่ในการชำระภาษีที่และค่าธรรมเนียม
เทศบาลตำบลท่าสาย เพิ่มช่องทางการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆผ่านQR_CODE แอพพลิเคชั่นเป๋าตุง

( ประกาศเมื่อ 02 มีนาคม 2566 เวลา 09:11:50)
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)


( ประกาศเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:28:24)
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติ


( ประกาศเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12:04:16)
ประกาศอุทยานแห่งชาติแม่ปืม เรื่อง ห้ามมิให้ผู้ใดเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ปืม


( ประกาศเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:13:30)
ประกาศจากผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าสาย
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าสาย เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง

( ประกาศเมื่อ 03 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:12:07)
ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566

( ประกาศเมื่อ 08 ธันวาคม 2565 เวลา 14:43:34)
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ


( ประกาศเมื่อ 02 ธันวาคม 2565 เวลา 08:33:49)
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป


( ประกาศเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10:13:07)
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสายเรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

( ประกาศเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11:18:25)
ขอให้เจ้าของ/ผู้ครอบครอง/ผู้ใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลท่าสาย
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ เทศบาลตำบลท่าสาย ได้ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และได้จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามกฎหมายข้างต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้เจ้าของ/ผู้ครอบครอง/ผู้ใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลท่าสาย ได้ตรวจสอบรายละเอียดตามบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แนบท้ายประกาศนี้

( ประกาศเมื่อ 04 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15:49:50)
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย กำหนดการเปิดเรียนและกำหนดการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย เรื่องกำหนดการเปิดเรียนและกำหนดการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช., ปวส. ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

( ประกาศเมื่อ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 10:42:29)
ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม
ในช่วงวันที่ 9- 11 ตุลาคม 2565 ขอให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วย

( ประกาศเมื่อ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 10:32:18)
แจ้งการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อใช้จัดเก็บภาษี ปี พ.ศ. 2566
แจ้งการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อใช้จัดเก็บภาษี ปี พ.ศ. 2566

( ประกาศเมื่อ 01 กันยายน 2565 เวลา 14:49:09)
8 วิธีกำจัดแหล่งวางไข่ยุงลาย
8 วิธีกำจัดแหล่งวางไข่ยุงลาย

( ประกาศเมื่อ 01 กันยายน 2565 เวลา 14:32:25)
การจัดสร้างพระผงศาสดาให้ประชาชนที่มีจิตศรัทธาได้ทราบและการบูชาพระผงศาสดา
กรมพระธรรมนูญ กำหนดจัดสร้างพระผงศาสดา ซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำธรรมนูญและศาลทหารทั่วประเทศ เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมพระธรรมนูญ ครบรอบปีที่ 116 และย้ายที่ตั้งหน่วยแห่งใหม่ไปยังอาคารเทิดราชา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ถนนศรีสมาน อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โดยสมเด็จพระสังฆราช ทรงโปรดประทานมวลสารวัตถุมงคล แก่ พลเอก ประชาพัฒน์ วัจนะรัตน์ เจ้ากรมพระธรรมนูญ เพื่อจัดสร้างพระผงศาสดา และประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระผงศาสดา ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ในวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 12.55 น. โดยมีสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานพิธี (ฝ่ายสงฆ์) เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ร่วมพิธีและครอบครัว และหลังจากเสร็จพิธีฯ สมเด็จพระสังฆราช ทรงมีรับสั่งให้นำพระผงศาสดาเข้าพิธีอธิษฐานจิต 9 วัน 9 คืน ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร จึงขอประชาสัมพันธ์การจัดสร้างพระผงศาสดาดังกล่าวให้ประชาชนที่มีจิตศรัทธาได้ทราบ ซึ่งการบูชาพระผงศาสดา ประกอบด้วย 3 แบบ ดังนี้ 1.แบบฝังแผ่นทอง จำนวน 116 องค์ บูชาองค์ละ 20,000 บาท 2.แบบฝังแผ่นเงิน จำนวน 2,000 องค์ บูชาองค์ละ 1,000 บาท 3.แบบแช่น้ำมนต์ จำนวน 20,000 องค์ บูชาองค์ละ 200 บาท . . สถานที่ติดต่อ - มูลนิธิกรมพระธรรมนูญ โทร. 02 224 0041 ต่อ 104 id line : jagamulet ติดต่อตรง - ร.อ.หญิง อภิชญา วีระถาวร โทร. 093 596 2449 id line : Apichatoun หมายเลขบัญชี - ธนาคารทหารไทยธนชาต 039 2 83500 5 ชื่อบัญชี พระผงศาสดา 116 ปี ธน.

( ประกาศเมื่อ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 09:49:29)
ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลท่าสาย
ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง รายชื่อประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

( ประกาศเมื่อ 07 กรกฏาคม 2565 เวลา 15:07:24)
ประชาสัมพันธ์ กำหนดมาตรฐานป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเส
กำหนดมาตรฐานป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการ

( ประกาศเมื่อ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 10:31:54)
วันต่อต้านยาเสพติดโลก ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕
วันต่อต้านยาเสพติดโลก ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

( ประกาศเมื่อ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 10:27:36)
ขอความอนุเคระห์ประชาสัมพันธ์สรุปผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการเทศบา


( ประกาศเมื่อ 26 มิถุนายน 2565 เวลา 11:35:33)
ธ.ก.ส.ออกหน่วยให้บริการนอกพื้นที่ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าสาย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ออกหน่วยให้บริการนอกพื้นที่ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าสาย ทุกวันพุธ ตั้งแต่เวลา 09.30 น. - 15.00 น. สามารถฝากเงิน ถอนเงิน เปิดบัญชี ปรึกษาปัญหาด้านสินเชื่อ และธุรกรรมทางการเงินต่างๆ

( ประกาศเมื่อ 09 มิถุนายน 2565 เวลา 13:52:21)
จดหมายข่าว ประจำเดือน เมษายน 2565
จดหมายข่าว ประจำเดือน เมษายน 2565

( ประกาศเมื่อ 09 พฤษภาคม 2565 เวลา 11:22:00)
ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลตำบลท่าสาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


( ประกาศเมื่อ 07 เมษายน 2565 เวลา 14:32:58)
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือนแรก)


( ประกาศเมื่อ 07 เมษายน 2565 เวลา 14:28:56)
วารสารประจำเดือนกุมภาพันธ์2565
วารสารประจำเดือนกุมภาพันธ์2565

( ประกาศเมื่อ 17 มีนาคม 2565 เวลา 16:22:42)
แจ้งประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตอบแบบสอบถาม
แจ้งประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และประชาชนผู้รับบริการของ เทศบาลตำบลท่าสายเข้าตอบแบบสอบถาม ตามลิ้ง https://itas.nacc.go.th/go/eit/3c6up9

( ประกาศเมื่อ 01 มีนาคม 2565 เวลา 10:03:07)
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ช่องทางการติดต่อเทศบาลตำบลท่าสาย
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ช่องทางการติดต่อเทศบาลตำบลท่าสาย

( ประกาศเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15:00:46)
ประกาศเรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

( ประกาศเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10:34:28)
ประกาศเรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (NO Gift Poticy)
ประกาศเรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (NO Gift Poticy)

( ประกาศเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10:33:09)
ประกาศเรื่อง มาตรการป้องกันและขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ประกาศเรื่อง มาตรการป้องกันและขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

( ประกาศเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10:31:59)

 

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 หน้าต่อไป หน้าสุดท้าย
 

เทศบาลตำบลท่าสาย

377 หมู่ 5 ถนนเชียงราย - เทิง ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ : 053-773951-2 โทรสาร : 053-773953 อีเมล์ : tumboltasai@gmail.com

เจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669 เหตุด่วน เหตุสาธารณภัย แจ้ง 084-8060505


สงวนลิขสิทธิ์ 2016 โดย เทศบาลตำบลท่าสาย . ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น