Untitled Document

สำนักปลัดเทศบาล


นายวิทยา แรงจริง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
Tel.

นางสาวอโนชา คำสุทธิ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
Tel.053773951 ต่อ 101
นางสาวสุปรียา กันทะ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
Tel.
นางวรัญญา โพธิษา
นิติกรชำนาญการพิเศษ
Tel.08-32076669 ,053773951 ต่อ 108
นายวีรพล ดำรงค์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
Tel.08-32076669 053773951 ต่อ 108

นางสาวจันทร์เพ็ญ จันต๊ะคาด
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
Tel.08-3204-5999, 053773951 ต่อ 101
นางสาวธนภร อินตาธิ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
Tel.08-3204-5999 053773951 ต่อ 102
นางสาวนิตยา วงค์ปิน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Tel.08-3204-5999, 053773951 ต่อ 101
สิบเอกบัณฑิต อินทะนนท์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
Tel.
นายพงษ์วิชญ์ ปทุมเทศวิพัฒน์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
Tel.

นางสาวฐพิชชา วัฒนา
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
Tel.053773951 ต่อ 108 0832076669
นางจันทร์ วะยาคำ
พนักงานวิทยุ
Tel.08-3204-5999, 053773951 ต่อ 101
นางสาวทิพวัลย์ สุปัญญา
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
Tel.053773951 ต่อ 101

นายอภิชัย เตจ๊ะสุวรรณ์
ช่างปูน
Tel.08-3204-5999, 053773951 ต่อ 101
นายสายัณห์ อยู่อินทร์
พนักงานขับรถยนต์
Tel.08-3204-5999, 053773951 ต่อ 101
นางสาวมนัสนันท์ กันธิยะ
คนงาน
Tel.053773951 ต่อ 101
นายคณิศร ภูชุม
คนงาน
Tel.08-3204-5999, 053773951 ต่อ 101
นางอรวรรณ วงค์ชัย
คนงาน
Tel.08-3204-5999, 053773951 ต่อ 101

นายเพลิน เขื่อนคำ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
Tel.0848060505
นายสมชาติ สุริยนต์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
Tel.0848060505
นายณรงค์ฤทธิ์ เทพผง
พนักงานดับเพลิง
Tel.
นายสมศักดิ์ พุทธจันทร์
พนักงานดับเพลิง
Tel.0848060505
นายเกียรติศักดิ์ กาจินา
พนักงานดับเพลิง
Tel.0848060505
นายวาด กันยา
พนักงานดับเพลิง
Tel.0848060505

นายสยามรัตน์ วงค์ฟู
พนักงานดับเพลิง
Tel.0848060505
นายสุรพัศ สุวรรณโชติ
พนักงานดับเพลิง
Tel.0848060505
นายสุทัศ ดีอินทร์
พนักงานขับรถยนต์
Tel.
นายปรัตถกร ทองสุข
พนักงานดับเพลิง
Tel.
นายธนากร ประไพ
พนักงานดับเพลิง
Tel.
นายวิเชียร แสนสมบัติ
พนักงานขับรถยนต์
Tel.
อำนาจหน้าที่


เทศบาลตำบลท่าสาย

377 หมู่ 5 ถนนเชียงราย - เทิง ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทร 053-773951 , 083-2045999 อีเมล์ : tumboltasai@gmail.com

เจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669 เหตุด่วน เหตุสาธารณภัย แจ้ง 084-8060505


CopyRight@ 2023-2024 โดย เทศบาลตำบลท่าสาย . ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์