Untitled Document

สำนักปลัดเทศบาล


นายวิทยา แรงจริง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
Tel.

นางสาวอโนชา คำสุทธิ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
Tel.053773951 ต่อ 101
นางสาวสุปรียา กันทะ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
Tel.

นางวรัญญา โพธิษา
นิติกรชำนาญการพิเศษ
Tel.08-32076669 ,053773951 ต่อ 108
นายวีรพล ดำรงค์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
Tel.08-32076669 053773951 ต่อ 108
นางสาวจันทร์เพ็ญ จันต๊ะคาด
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
Tel.08-3204-5999, 053773951 ต่อ 101
นางสาวธนภร อินตาธิ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
Tel.08-3204-5999 053773951 ต่อ 102

ว่าง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
Tel.
น.ส.อรประภา ยศภูมิ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
Tel.08-3204-5999, 053773951 ต่อ 101
สิบเอกบัณฑิต อินทะนนท์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
Tel.
นางสาวนิตยา วงค์ปิน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Tel.08-3204-5999, 053773951 ต่อ 101

วินัย เสธา
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
Tel.08-3204-5999, 053773951 ต่อ 101
นายสมปอง สุขุม
คนงานประจำรถขยะ
Tel.08-3204-5999, 053773951 ต่อ 101
นายอภิชัย เตจ๊ะสุวรรณ์
ช่างปูน
Tel.08-3204-5999, 053773951 ต่อ 101
นายสายัณห์ อยู่อินทร์
พนักงานขับรถยนต์
Tel.08-3204-5999, 053773951 ต่อ 101
นางจันทร์ วะยาคำ
พนักงานวิทยุ
Tel.08-3204-5999, 053773951 ต่อ 101
นายวิทยา จันต๊ะ
คนงานประจำรถขยะ
Tel.08-3204-5999, 053773951 ต่อ 101

นางสาวทิพวัลย์ สุปัญญา
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
Tel.053773951 ต่อ 101
นางสาวฐพิชชา วัฒนา
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
Tel.053773951 ต่อ 108 0832076669
นางสาวรุ่งอรุณ สุขนิตย์
คนงาน
Tel.053773951 ต่อ 101

คนงาน
Tel.
นายเพลิน เขื่อนคำ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
Tel.0848060505
นายสมชาติ สุริยนต์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
Tel.0848060505

นายวาด กันยา
พนักงานดับเพลิง
Tel.0848060505
นายสมศักดิ์ พุทธจันทร์
พนักงานดับเพลิง
Tel.0848060505
นายสุรพัศ สุวรรณโชติ
พนักงานดับเพลิง
Tel.0848060505
นายสุเมธ คำหนุ่ม
พนักงานดับเพลิง
Tel.0848060505
นายเกียรติศักดิ์ กาจินา
พนักงานดับเพลิง
Tel.0848060505

นายทัตพงษ์ ผางคำ
พนักงานดับเพลิง
Tel.0848060505
นายณรงค์ฤทธิ์ เทพผง
พนักงานดับเพลิง
Tel.

พนักงานขับรถยนต์
Tel.
ว่าง
พนักงานขับรถยนต์
Tel.0848060505
ว่าง
พนักงานดับเพลิง
Tel.0848060505

นายคณิศร ภูชุม
คนงาน
Tel.08-3204-5999, 053773951 ต่อ 101
นางอรวรรณ วงค์ชัย
คนงาน
Tel.08-3204-5999, 053773951 ต่อ 101
นายบุญมี พระทัยกุล
พนักงานจ้างเหมาบริการ
Tel.08-3204-5999, 053773951 ต่อ 101
นางสาววรทิพย์ เครื่องแก้ว
พนักงานจ้างเหมาบริการ
Tel.08-3204-5999, 053773951 ต่อ 101
นางสายรุ้ง จิรการ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
Tel.08-3204-5999, 053773951 ต่อ 101

นายอนุชา จันต๊ะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
Tel.08-3204-5999, 053773951 ต่อ 101
นายกังวาล วงค์เจริญ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
Tel.08-3204-5999, 053773951 ต่อ 101อำนาจหน้าที่


เทศบาลตำบลท่าสาย

377 หมู่ 5 ถนนเชียงราย - เทิง ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ : 053-773951-2 โทรสาร : 053-773953 อีเมล์ : tumboltasai@gmail.com

เจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669 เหตุด่วน เหตุสาธารณภัย แจ้ง 084-8060505


CopyRight@ 2023-2024 โดย เทศบาลตำบลท่าสาย . ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์