Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลการติดต่อ
E -Service
ระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการ (Back office)
ร้องเรียนทุจริต
ข้อมูลบุคลากร
  ฝ่ายบริหาร
  ฝ่ายนิติบัญญัติ
  ปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  หน่วยตรวจสอบภายใน
   
งานการเงิน - การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานการ-เจ้าหน้าที่
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อญัญญัติ เทศบัญญัติ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (คตง.)
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าสาย
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง (คตง.)
การกำหนดสมัยประชุม, เรียกประชุม และนัดประชุมสภาฯ (สมัยสามัญ)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานควบคุมภายใน
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (E-GP)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง (สขร.1)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก (รายไตรมาส)
ประกาศอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมสินทรัพย์
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว
งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลท่าสาย
ยื่่นคำร้องขอต่อ หรือขึ้นทะเบียนรายใหม่ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
งานพัฒนาชุมชน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของหน่วยงาน
คู่มือปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
อพ.สธ.ตำบลท่าสาย
โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โครงการป่าในเมือง (ตำบลท่าสาย)
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานการประชุม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
งานส่งเสริมด้านกีฬา
ช่องทางร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล
งานบริหารและจัดการความเสี่ยง
ระบบสารสนเทศมาตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร
งานเลือกตั้ง
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ita
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การส่งเสริมความโปร่งใส
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ระเบียบสภาเทศบาลตำบลท่าสาย
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
ประกาศเจตนารมณ์
แบบคำขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย
ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน
แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบุติเหตุทางถนน
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าสาย
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานไฟฟ้า และแผนปฏิบัติการลดใช้น้ำมัน
นโยบายและแผนการดำเนิงานการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
   
วารสาร
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
ภาพกิจกรรม / ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ช่องทางการร้องเรียน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติเว็บไซต์  
จำนวนผู้เยี่ยมชม 239867 ครั้ง
ออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี
 
:: พบข้อมูล 182 รายการ กำลังแสดงผลข้อมูลหน้าที่ : 1 จากทั้งหมด 4 หน้า

:: ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่องประกวดราคาจ้างออกแบบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าสาย ด ( ประกาศเมื่อ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 13:55:41)
:: ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ( ประกาศเมื่อ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 15:29:17)
:: ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาด ( ประกาศเมื่อ 02 พฤษภาคม 2567 เวลา 15:12:51)
:: ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวทางด้วยแอสฟ ( ประกาศเมื่อ 21 ธันวาคม 2566 เวลา 16:26:16)
:: ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่องยกเลิก ประกาศประกวดราคาจ้างออกแบบอาคารสำนักงานเทศบา ( ประกาศเมื่อ 09 พฤศจิกายน 2566 เวลา 17:49:47)
:: ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่องยกเลิก ประกาศประกวดราคาจ้างออกแบบอาคารสำนักงานเทศบา ( ประกาศเมื่อ 09 พฤศจิกายน 2566 เวลา 17:49:46)
:: ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่องประกวดราคาจ้างออกแบบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าสาย ด ( ประกาศเมื่อ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 16:41:48)
:: ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่องประกวดราคาจ้างออกแบบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าสาย ด ( ประกาศเมื่อ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 16:41:46)
:: ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างออกแบบอาคารสำนักงานเทศบ ( ประกาศเมื่อ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 17:14:42)
:: ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่องประกวดราคาจ้างออกแบบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าสาย ด ( ประกาศเมื่อ 16 ตุลาคม 2566 เวลา 17:51:48)
:: ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อ จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและว ( ประกาศเมื่อ 07 สิงหาคม 2566 เวลา 14:04:42)
:: ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่องประกวดราคาซื้อ จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ระบบโซล ( ประกาศเมื่อ 20 กรกฏาคม 2566 เวลา 16:34:39)
:: ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่องประกวดราคาซื้อ จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ระบบโซล ( ประกาศเมื่อ 20 กรกฏาคม 2566 เวลา 16:34:37)
:: ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อ จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าแล ( ประกาศเมื่อ 07 กรกฏาคม 2566 เวลา 15:07:19)
:: ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่องประกวดราคาซื้อ จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ระบบโซล ( ประกาศเมื่อ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 16:31:17)
:: ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารปฏิบัติงาน ( ประกาศเมื่อ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 16:33:45)
:: ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อ จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ ( ประกาศเมื่อ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 15:05:48)
:: ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ระบบโซ ( ประกาศเมื่อ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 15:57:49)
:: ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ระบบโซ ( ประกาศเมื่อ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 15:57:47)
:: ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ระบบโซล ( ประกาศเมื่อ 10 มีนาคม 2566 เวลา 16:47:54)
:: ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักหน้าขุดหลัง ชน ( ประกาศเมื่อ 10 มีนาคม 2566 เวลา 16:25:42)
:: ประกาศ ยกเลิกประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ระบบโซล่าเซลล์ จำนวน ๓๙ ( ประกาศเมื่อ 09 มีนาคม 2566 เวลา 17:47:48)
:: ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ระบบโซล ( ประกาศเมื่อ 09 มีนาคม 2566 เวลา 17:39:58)
:: ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ระบบโซล่าเซลล์ ( ประกาศเมื่อ 02 มีนาคม 2566 เวลา 15:41:47)
:: ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักห ( ประกาศเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:36:08)
:: ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักหน้าขุดหลัง ชน ( ประกาศเมื่อ 08 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:33:57)
:: ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักหน้าขุดหลัง ชน ( ประกาศเมื่อ 23 มกราคม 2566 เวลา 15:30:06)
:: ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนนลาดยางชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๑ ( ประกาศเมื่อ 12 มกราคม 2566 เวลา 16:06:46)
:: ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนนลาดยางชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๑ ( ประกาศเมื่อ 12 มกราคม 2566 เวลา 16:06:44)
:: ประกาศ เทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ( ประกาศเมื่อ 06 มกราคม 2566 เวลา 16:57:09)
:: ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ( ประกาศเมื่อ 03 มกราคม 2566 เวลา 15:28:22)
:: ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อ จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ( ประกาศเมื่อ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 16:07:22)
:: ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนด้วยการเส ( ประกาศเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16:54:56)
:: ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนด้วยการเสร ( ประกาศเมื่อ 04 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17:11:56)
:: ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถ ( ประกาศเมื่อ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 17:16:47)
:: ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถ ( ประกาศเมื่อ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 15:47:53)
:: ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหน ( ประกาศเมื่อ 17 กันยายน 2564 เวลา 15:05:10)
:: ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถย ( ประกาศเมื่อ 09 กันยายน 2564 เวลา 18:47:42)
:: ประกาศ เทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหน ( ประกาศเมื่อ 09 กันยายน 2564 เวลา 18:44:20)
:: ประกาศ ประกวดราคาซื้อ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง รถโดยสารขนา ( ประกาศเมื่อ 06 กันยายน 2564 เวลา 17:44:48)
:: ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง ( ประกาศเมื่อ 06 กันยายน 2564 เวลา 12:34:08)
:: ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ( ประกาศเมื่อ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 17:10:58)
:: ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง รถโดยสารขนาด ๑๒ ท ( ประกาศเมื่อ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 17:04:13)
:: ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง รถโดยสารขนาด ๑ ( ประกาศเมื่อ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 15:43:07)
:: ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถส่วนกลาง รถบรรทุก ( ประกาศเมื่อ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 11:05:15)
:: แบบ บก.01 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางง ประกวดราคาจ้างก่อสร ( ประกาศเมื่อ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 14:45:01)
:: ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ประกอบพิธีศพ หมู่ที่ ( ประกาศเมื่อ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 14:43:23)
:: ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุ ( ประกาศเมื่อ 05 เมษายน 2564 เวลา 16:24:52)
:: ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุ ( ประกาศเมื่อ 05 เมษายน 2564 เวลา 16:24:51)
:: ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขน ( ประกาศเมื่อ 12 มีนาคม 2564 เวลา 16:12:25)

 

[1] 2 3 4 หน้าต่อไป หน้าสุดท้าย
 

เทศบาลตำบลท่าสาย

377 หมู่ 5 ถนนเชียงราย - เทิง ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทร 053-773951 , 083-2045999 อีเมล์ : tumboltasai@gmail.com

เจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669 เหตุด่วน เหตุสาธารณภัย แจ้ง 084-8060505


CopyRight@ 2023-2024 โดย เทศบาลตำบลท่าสาย . ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์