Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลการติดต่อ
E -Service
ระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการ (Back office)
ร้องเรียนทุจริต
ข้อมูลบุคลากร
  ฝ่ายบริหาร
  ฝ่ายนิติบัญญัติ
  ปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  หน่วยตรวจสอบภายใน
   
งานการเงิน - การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานการ-เจ้าหน้าที่
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อญัญญัติ เทศบัญญัติ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (คตง.)
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าสาย
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง (คตง.)
การกำหนดสมัยประชุม, เรียกประชุม และนัดประชุมสภาฯ (สมัยสามัญ)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานควบคุมภายใน
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (E-GP)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง (สขร.1)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก (รายไตรมาส)
ประกาศอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมสินทรัพย์
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว
งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลท่าสาย
ยื่่นคำร้องขอต่อ หรือขึ้นทะเบียนรายใหม่ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
งานพัฒนาชุมชน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของหน่วยงาน
คู่มือปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
อพ.สธ.ตำบลท่าสาย
โครงการป่าในเมือง (ตำบลท่าสาย)
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานการประชุม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
งานส่งเสริมด้านกีฬา
ช่องทางร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล
งานบริหารและจัดการความเสี่ยง
ระบบสารสนเทศมาตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร
งานเลือกตั้ง
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ita
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การส่งเสริมความโปร่งใส
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ระเบียบสภาเทศบาลตำบลท่าสาย
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
ประกาศเจตนารมณ์
แบบคำขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย
ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน
แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบุติเหตุทางถนน
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าสาย
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานไฟฟ้า และแผนปฏิบัติการลดใช้น้ำมัน
   
วารสาร
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
ภาพกิจกรรม / ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ช่องทางการร้องเรียน
 
Editor' Talk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติเว็บไซต์  
จำนวนผู้เยี่ยมชม 235743 ครั้ง
ออนไลน์ขณะนี้ 2 ไอพี
 
 
:: งานจัดเก็บรายได้

:: พบข้อมูล งานจัดเก็บรายได้ ทั้งหมด 29 รายการ

ชื่อไฟล์
วันที่อัพโหลดข้อมูล
  หนังสือให้ความยินยอมเก็บรวบรวม ใช้ และเผยแพร่ข้อมูลการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบนอินเทอร์เน็ต 07 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14:53:47
  แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 31 มกราคม 2567 เวลา 09:13:16
  แผนขั้นตอนการดำเนินการวานแผนที่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565 03 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09:30:52
  แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.๑ 28 มกราคม 2565 เวลา 09:08:01
  ตรวจสอบราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 11 มกราคม 2565 เวลา 11:37:12
  ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 11 มกราคม 2565 เวลา 11:29:11
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16:26:02
  แบบคำร้องขอจัดตั้งทะเบียนพาณิชย์ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10:32:06
  แบบคำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15:33:06
  แบบคำร้องคัดค้านการประเมินภาษีหรือเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15:31:13
  ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) 09 มิถุนายน 2564 เวลา 11:24:41
  แบบแสดงรายการภาษีป้าย ภ.ป.1 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 14:33:22
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง การกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 10:57:54
  คู่มือสำหรับประชาชน : การรับชำระภาษีป้าย 18 มีนาคม 2564 เวลา 11:58:08
  กฎกระทรวง กำหนดอัตราภาษีป้าย ใหม่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 10:04:38
  ขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2564 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 12:20:33
  พระราชกฤษฎีกา ลด 90%ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564 ประเภท ก พระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 12:18:33
  ป้ายประชาสัมพันธ์ กำหนดการยื่นแบบชำระภาษี ประจำปี 2564 09 พฤศจิกายน 2020 เวลา 11:20:23
  :: ป้ายประชาสัมพันธ์ กำหนดการยื่นแบบชำระภาษี ประจำปี 2563 01 ตุลาคม 2020 เวลา 11:56:23
  ป้ายประชาสัมพันธ์ กำหนดการยื่นแบบชำระภาษี ประจำปี 2562 27 พฤศจิกายน 2018 เวลา 09:58:52
  ประกาศออกสำรวจภาษีบำรุงท้องที่ รอบระยะเวลา 4 ปี 10 ตุลาคม 2018 เวลา 10:17:44
  ป้ายประชาสัมพันธ์ กำหนดการยื่นแบบชำระภาษี ประจำปี2561 06 มิถุนายน 2018 เวลา 10:46:39
  การชำระภาษีผ่านทางธนาคาร ประจำปี 2561 06 มิถุนายน 2018 เวลา 10:12:05
  การชำระภาษีผ่านทางไปรษณีย์ ประจำปี 2561 06 มิถุนายน 2018 เวลา 10:10:58
  การชำระภาษีผ่านทางธนาคาร ประจำปี2561 06 มิถุนายน 2018 เวลา 09:33:48
  การชำระภาษีผ่านทางไปรษณีย์ ประจำปี พ.ศ. 2560 05 มิถุนายน 2018 เวลา 15:28:06
  ประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบเสียภาษีและชำระภาษี ประจำปี 2557 29 พฤษภาคม 2014 เวลา 14:30:33
  ประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบเสียภาษีและชำระภาษี ประจำปี 2556 29 พฤษภาคม 2014 เวลา 14:29:12
  ประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบเสียภาษีและชำระภาษี ประจำปี 2555 08 พฤษภาคม 2013 เวลา 08:21:49

 

เทศบาลตำบลท่าสาย

377 หมู่ 5 ถนนเชียงราย - เทิง ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทร 053-773951 , 083-2045999 อีเมล์ : tumboltasai@gmail.com

เจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669 เหตุด่วน เหตุสาธารณภัย แจ้ง 084-8060505


CopyRight@ 2023-2024 โดย เทศบาลตำบลท่าสาย . ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์