Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลบุคลากร
  ฝ่ายบริหาร
  ฝ่ายนิติบัญญัติ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
   
งานการเงิน - การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานการ-เจ้าหน้าที่
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงฯ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (คตง.)
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าสาย
แบบฟอร์มคำร้องอนุญาติก่อสร้าง
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง (คตง.)
การกำหนดสมัยประชุม, เรียกประชุม และนัดประชุมสภาฯ (สมัยสามัญ)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานควบคุมภายใน
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2560
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (E-GP)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง (สขร.1)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก (รายไตรมาส)
ประกาศอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมสินทรัพย์
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว
งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลท่าสาย
ยื่่นคำร้องขอต่อ หรือขึ้นทะเบียนรายใหม่ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
งานพัฒนาชุมชน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของหน่วยงาน
คู่มือปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
อพ.สธ.ตำบลท่าสาย
โครงการป่าในเมือง (ตำบลท่าสาย)
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานการประชุม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สนามกีฬา - ลานกีฬาเอนกประสงค์
   
วารสาร
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
ภาพกิจกรรม / ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ช่องทางการร้องเรียน
 
Editor' Talk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติเว็บไซต์  
จำนวนผู้เยี่ยมชม 155411 ครั้ง
ออนไลน์ขณะนี้ 4 ไอพี
 
ประกาศเมื่อ 27 สิงหาคม 2018 เวลา 10:34:25 เปิดอ่านทั้งหมด 1304 ครั้ง
 
วัดป่าหัวดอย ป่าในเมืองตำบลท่าสาย ประจำปี พ.ศ.2561
 

 
วัดป่าหัวดอย 
หมู่ที่ 10 บ้านห้วยฮ้อม ตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
โดยมีพื้นที่ 32 ไร่ 1 งาน 80 ตารางวา สภาพวัดอยู่ในป่า  ปัจจุบันมีพระครูปลัดมงคล สุขกาโม เป็นเจ้าอาวาส
วัดป่าหัวดอย และเป็นเจ้าคณะตำบลรอบเวียง (ธรรมยุต) และได้รับพระราชทานสัญญาบัตร-พัดยศเป็น พระครูพิจิตรมงคลวัฒน์ จนถึงปัจจุบัน เป็นวัดสถานที่ปฏิบัติธรรมของชาวพุทธ และเป็นแหล่งพันธุ์ไม้หลายชนิดที่ควรอนุรักษ์ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น

ลักษณะที่ตั้ง
ทิศเหนือ จดกับหมู่บ้านเวียงคุ้ม หมู่ที่ 11 ต.ท่าสาย
ทิศใต้ จดกับถนนสาธารณะ
ทิศตะวันออก จดกับบ้านห้วยฮ้อม หมู่ที่ 10
ทิศตะวันตก จดกับฌาปนสถาน บ้านห้วยฮ้อม หมู่ที่ 10
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ประกาศเทศบาลการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลท่าสาย
     
   
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสายเรื่องรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างประจำปี
     
   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธฺิสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
     
   
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563
     
   
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจ
     
   

เทศบาลตำบลท่าสาย

377 หมู่ 5 ถนนเชียงราย - เทิง ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ : 053-773951-2 โทรสาร : 053-773953 อีเมล์ : tumboltasai@gmail.com

เจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669 เหตุด่วน เหตุสาธารณภัย แจ้ง 084-8060505


สงวนลิขสิทธิ์ 2016 โดย เทศบาลตำบลท่าสาย. ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์