Untitled Document

กองการศึกษา


นางณัฐรดา บุตรดี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
Tel.09-5689-7615,0-5377-3954

นางสาวกิตติวรรณ บัณฑิต
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
Tel.09-5689-7615,0-5377-3954
นางสาวศุภนุช เทศสิงห์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
Tel.09-5689-7615,0-5377-3954
นางสาวยุพิน ศาลารักษ์
ครู (คศ.2)
Tel.09-5689-7615,0-5377-3954
นางสาวสายฝน คำดี
ครู (คศ.2)
Tel.09-5689-7615,0-5377-3954
นางเพ็ญนภา จุมปาดี
ครู (คศ.2)
Tel.09-5689-7615,0-5377-3954

นางสาวอีสะตะ ฤทธิ์มนตรี
ผู้ดูแลเด็ก
Tel.09-5689-7615,0-5377-3954
นางเกษราภรณ์ มะสะ
ผู้ดูแลเด็ก
Tel.09-5689-7615,0-5377-3954
นางสาวธัญญารัตน์ วงค์บุญมา
ผู้ดูแลเด็ก
Tel.09-5689-7615,0-5377-3954

น.ส.จันทิมา อนุจร
ผู้ดูแลเด็ก
Tel.09-5689-7615,0-5377-3954
น.ส.ณัฏฐ์ชญา ชัยชนะ
ผู้ดูแลเด็ก
Tel.09-5689-7615,0-5377-3954
นางสาวกมลสร เทียมสา
คนงาน
Tel.09-5689-7615,0-5377-3954

นายนันทวัฒน์ ชมภูทัศน์
พนักงานขับรถยนต์
Tel.
อำนาจหน้าที่


เทศบาลตำบลท่าสาย

377 หมู่ 5 ถนนเชียงราย - เทิง ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทร 053-773951 , 083-2045999 อีเมล์ : tumboltasai@gmail.com

เจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669 เหตุด่วน เหตุสาธารณภัย แจ้ง 084-8060505


CopyRight@ 2023-2024 โดย เทศบาลตำบลท่าสาย . ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์