Untitled Document

กองช่าง


นายชัยทัต เรือนแก้ว
ผู้อำนวยการกองช่าง
Tel.0954971577

ว่าง
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
Tel.

ว่าง
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
Tel.
ว่าที่ร้อยตรี ภานุรัตน์ ใจยวน
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
Tel.08-6671-1555,0-5377-3951 ต่อ 105
นายนราทิตย์ เขื่อนเพชร
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
Tel.08-6671-1555,0-5377-3951 ต่อ 105
นางพิไลพร เชื้อเมืองพาน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
Tel.08-6671-1555,0-5377-3951 ต่อ 105

นายสมเสน กันยา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
Tel.08-6671-1555,0-5377-3951 ต่อ 105
นางสาวสลินทิพย์ ทิพย์ขันแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
Tel.08-6671-1555,0-5377-3951 ต่อ 105
นายธนิสร สุวรรณพรหม
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
Tel.08-6671-1555,0-5377-3951 ต่อ 105
นายธวัชชัย เทพมนตรี
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
Tel.08-6671-1555,0-5377-3951 ต่อ 105

นายชลชลิต อย่ามีภัย
พนักงานขับรถยนต์
Tel.08-6671-1555,0-5377-3951 ต่อ 105
นายอนุกูล จันกุลี
คนงาน
Tel.08-6671-1555,0-5377-3951 ต่อ 105
นายสิทธิพล ภูชุม
คนงาน
Tel.08-6671-1555,0-5377-3951 ต่อ 105
อำนาจหน้าที่


เทศบาลตำบลท่าสาย

377 หมู่ 5 ถนนเชียงราย - เทิง ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทร 053-773951 , 083-2045999 อีเมล์ : tumboltasai@gmail.com

เจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669 เหตุด่วน เหตุสาธารณภัย แจ้ง 084-8060505


CopyRight@ 2023-2024 โดย เทศบาลตำบลท่าสาย . ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์