Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลการติดต่อ
E -Service
ระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการ (Back office)
ร้องเรียนทุจริต
ข้อมูลบุคลากร
  ฝ่ายบริหาร
  ฝ่ายนิติบัญญัติ
  ปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  หน่วยตรวจสอบภายใน
   
งานการเงิน - การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานการ-เจ้าหน้าที่
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อญัญญัติ เทศบัญญัติ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (คตง.)
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าสาย
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง (คตง.)
การกำหนดสมัยประชุม, เรียกประชุม และนัดประชุมสภาฯ (สมัยสามัญ)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานควบคุมภายใน
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (E-GP)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง (สขร.1)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก (รายไตรมาส)
ประกาศอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมสินทรัพย์
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว
งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลท่าสาย
ยื่่นคำร้องขอต่อ หรือขึ้นทะเบียนรายใหม่ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
งานพัฒนาชุมชน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของหน่วยงาน
คู่มือปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
อพ.สธ.ตำบลท่าสาย
โครงการป่าในเมือง (ตำบลท่าสาย)
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานการประชุม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
งานส่งเสริมด้านกีฬา
ช่องทางร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล
งานบริหารและจัดการความเสี่ยง
ระบบสารสนเทศมาตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร
งานเลือกตั้ง
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ita
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การส่งเสริมความโปร่งใส
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ระเบียบสภาเทศบาลตำบลท่าสาย
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
ประกาศเจตนารมณ์
แบบคำขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย
ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน
แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบุติเหตุทางถนน
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าสาย
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานไฟฟ้า และแผนปฏิบัติการลดใช้น้ำมัน
   
วารสาร
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
ภาพกิจกรรม / ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ช่องทางการร้องเรียน
 
Editor' Talk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติเว็บไซต์  
จำนวนผู้เยี่ยมชม 232697 ครั้ง
ออนไลน์ขณะนี้ 3 ไอพี
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลท่าสาย 

1. ความเป็นมาและที่ตั้ง ตำบลท่าสาย

ตั้งอยู่ระหว่างถนนเชียงราย - เทิง แยกการปกครองมาจากตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2528 ตามประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2528 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาย ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาย ตามประกาศ กระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 19 มกราคม 2539 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 113 ตอนที่ 9 ลงวันที่ 30 มกราคม 2539 หน้าที่ 5 และได้รับจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 เทศบาลตำบลท่าสายตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก เฉียงใต้ของอำเภอเมืองเชียงราย อาคารที่ทำการอยู่ห่างจากอำเภอเมืองเชียงราย ระยะทาง 5 กิโลเมตร ลักษณะพื้นที่ ตั้งอยู่บนที่ราบสูง มีพื้นที่ 64 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 40,000 ไร่ ตั้งอยู่ ณ อาคารที่ทำการเลขที่ 377 หมู่ที่ 5 บ้านหนองยาว ถนนเชียงราย - เทิง ตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย มีหมู่บ้านในเขตการปกครอง ทั้งสิ้น 13 หมู่บ้าน

อาณาเขตติดต่อ
- ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
- ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลห้วยสัก, ตำบลป่าอ้อดอนชัย, อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลป่าอ้อดอนชัย, ตำบลสันทราย, อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

สภาพภูมิประเทศ
สภาพภูมิประเทศของเทศบาลตำบลท่าสาย ตั้งอยู่บนที่ราบสูงมีแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่าน ได้แก่ แม่น้ำลาว ซึ่งไหลผ่านหลายหมู่บ้านถือได้ว่าเป็นสายน้ำที่ไหลหล่อเลี้ยงชีพเกษตรกรสายที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งสายหนึ่ง

สภาพภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศของเทศบาลตำบลท่าสายเป็นแบบมรสุมเขตร้อน ซึ่งแบ่งออกได้ 3 ฤดู ดังนี้ ฤดูร้อน ฤดูหนาว ฤดูฝน ในฤดูร้อนจะร้อนมากอุณหภูมิสูงสุดในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน ฤดูหนาว อากาศ จะหนาวในช่วงเดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ ฤดูฝนจะมีฝนตั้งแต่เดือน พฤษภาคม – ตุลาคม

สภาพเศรษฐกิจ
สภาพเศรษฐกิจมีการประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรมเป็นหลัก เช่น การทำนา ทำไร่ ทำสวน ปลูกผัก จำแนกได้ดังต่อไปนี้
- ทำสวน ได้แก่ สวนมะม่วง มะนาว
- ปลูกผัก ได้แก่ ผักกาดเขียวปลี ถั่วฝักยาว คะน้า กะหล่ำปลี
- ทำไร่ ได้แก่ ปลูกข้าว ข้าวโพด ถั่วเหลือง อ้อย

เขตการปกครอง
ตำบลท่าสาย มีเนื้อที่ 64 ตารางกิโลเมตร มีความหนาแน่นเฉลี่ย 150 คน/ตารางกิโลเมตร มีจำนวนหมู่บ้านในเขตการปกครองทั้งสิ้น 13 หมู่บ้าน ประกอบด้วย

หมู่บ้านชื่อ – สกุล กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำแหน่งหมายเหตุ
หมู่ที่ 1 บ้านสันขมิ้นนายเฉลิม ตาวงค์กำนันตำบลท่าสาย-
หมู่ที่ 2 บ้านร่องธารน.ส.ณัฐมน  มณีศรีผู้ใหญ่บ้าน-
หมู่ที่ 3 บ้านท่าสายนายบุญฤทธิ์ อาญาผู้ใหญ่บ้าน-
หมู่ที่ 4 บ้านแม่ลาวนายพีระ พีระพงษ์ผู้ใหญ่บ้าน-
หมู่ที่ 5 บ้านหนองยาวนายสุริยัน สมวันผู้ใหญ่บ้าน-
หมู่ที่ 6 บ้านหัวดอยนายอัฐชนพนต์ เมืองไหวผู้ใหญ่บ้าน-
หมู่ที่ 7 บ้านป่าหัดนางสาวบานเย็น  จักรสุวรรณผู้ใหญ่บ้าน-
หมู่ที่ 8 บ้านห้วยบงนายอภิชัย นันต๊ะรัตน์ผู้ใหญ่บ้าน-
หมู่ที่ 9 บ้านเขื่อนแก้วนายเลวัช อุทุมภาผู้ใหญ่บ้าน-
หมู่ที่ 10 บ้านห้วยฮ้อมนายมานิตย์ ดู่คำผู้ใหญ่บ้าน-
หมู่ที่ 11 บ้านเวียงคุ้มนายไพฑูรย์ เอกตาแสงผู้ใหญ่บ้าน-
หมู่ที่ 12 บ้านหัวดอยสันตินางบุญรัศมี กันธิยะผู้ใหญ่บ้าน-
หมู่ที่ 13 บ้านเวียงกลางนางรานี สมวันผู้ใหญ่บ้าน-

จำนวนประชากร
ประชากรรวมทั้งสิ้น 10,113 คน แยกเป็น ชาย 4,801 คน หญิง 5,312คน จำนวนครัวเรือน 6,151 ครัวเรือน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 154.19 คน/ตารางกิโลเมตร มีจำนวนหมู่บ้านในเขตการปกครองทั้งสิ้น 13 หมู่บ้าน ประกอบด้วย (ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564)

หมู่บ้านชาย (คน)หญิง (คน)รวม (คน)ครัวเรือน (หลัง)
หมู่ที่ 1 บ้านสันขมิ้น299
350649481
หมู่ที่ 2 บ้านร่องธาร307396703463
หมู่ที่ 3 บ้านท่าสาย382414796456
หมู่ที่ 4 บ้านแม่ลาว4795451,024634
หมู่ที่ 5 บ้านหนองยาว424503927677
หมู่ที่ 6 บ้านหัวดอย323342665410
หมู่ที่ 7 บ้านป่าหัด342409751394
หมู่ที่ 8 บ้านห้วยบง5565591,115607
หมู่ที่ 9 บ้านเขื่อนแก้ว304292596261
หมู่ที่ 10 บ้านห้วยฮ้อม4965351,031485
หมู่ที่ 11 บ้านเวียงคุ้ม342358700321
หมู่ที่ 12 บ้านหัวดอยสันติ263300563138
หมู่ที่ 13 บ้านเวียงกลาง284309593324


2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.1 การคมนาคม

เทศบาลตำบลท่าสาย มีถนนสายหลัก ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020 เป็นเส้นทางสายหลัก ทิศตะวันตกมุ่งหน้าสู้ตัวเมืองจังหวัดเชียงราย ทิศตะวันออกมุ่งหน้าสู่อำเภอพญาเม็งราย อำเภอเทิง อำเภอเชียงของ

2.2 ถนน
ถนนในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลท่าสาย
- ถนนลาดยาง จำนวน 2 สาย
- ถนนลูกรัง จำนวน 10 สาย
- ถนนคอนกรีต จำนวน 50 สาย 

ถนนในเขตความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่นที่อยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท่าสาย ได้แก่
- ถนนลาดยาง จำนวน 4 สาย
- ถนนลูกรัง จำนวน 0 สาย
- ถนนคอนกรีต จำนวน 0 สาย

2.2 ด้านน้ำอุปโภค บริโภค
เทศบาลตำบลท่าสาย มีแหล่งน้ำที่ใช้สำหรับอุปโภคบริโภค ดังนี้

แหล่งน้ำธรรมชาติ
1. แม่น้ำลาว ไหลผ่าน หมู่ที่ 1 2 3 4 7 8 ตำบลท่าสาย
2. อ่างเก็บน้ำ ห้วยอีเกิ้ง หมู่ที่ 6 บ้านหัวดอย
3. อ่างเก็บน้ำ ห้วยปูแกง หมู่ที่ 6 บ้านหัวดอย
4. หนองบัวสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 7 บ้านป่าหัด
5. อ่างเก็บน้ำเขื่อนแก้ว หมู่ที่ 9 บ้านเขื่อนแก้ว
6. อ่างเก็บน้ำหนองสระหลวง หมู่ที่9 บ้านเขื่อนแก้ว
7. อ่างเก็บน้ำหนองหลวง หมู่ที่ 9 บ้านเขื่อนแก้ว
8. อ่างเก็บน้ำห้วยฮ้อม หมู่ที่ 10 บ้านห้วยฮ้อม
9. อ่างเก็บน้ำต้นผึ้ง หมู่ที่ 10 บ้านห้วยฮ้อม
10. อ่างเก็บน้ำหนองเจ้าน้อยเจ้าแดง หมู่ที่ 11 บ้านเวียงคุ้ม

ระบบประปาหมู่บ้าน
1. ประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านท่าสาย
2. ประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านหัวดอย
3. ประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 10 บ้านห้วยฮ้อม
4. ประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 11 บ้านเวียงคุ้ม
5. ประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 13 บ้านเวียงกลาง
6. ประปาขนาดเล็ก หมู่ที่ 1 บ้านสันขมิ้น
7. ประปาขนาดเล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหนองยาว ซอยสันลมจอย
8. ประปาขนาดเล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหัวดอย ซอย 5 บ้านใหม่
9. ประปาขนาดเล็ก หมู่ที่ 11 บ้านเวียงคุ้ม ซอย 5 หลังตลาดผลไสว
10. ประปาขนาดเล็ก หมู่ที่ 12 บ้านหัวดอยสันติ ซอย1
11. ประปาขนาดเล็ก หมู่ที่ 12 บ้านหัวดอยสันติ ซอย 2
12. ประปาขนาดเล็ก หมู่ที่ 12 บ้านหัวดอยสันติ ซอย 7 

ประปาส่วนภูมิภาค
1. ได้รับความอนุเคราะห์จากการประปาภูมิภาคเขต 9 เชียงใหม่ ในการขยายเขตจำหน่ายประปาในเขตเทศบาลตำบลท่าสาย บริเวณทางหลวงแผ่นดินสายเชียงราย-เทิง ตั้งแต่ หมู่ที่ 1, 2 , 3 , 4 , 5 และหมู่ที่ 11
2. หมู่บ้านที่ขยายเขตประปา ของการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย
- หมู่ที่ 5 บ้านหนองยาว หมู่ที่ 12 บ้านหัวดอยสันติ
- หมู่ที่ 11 บ้านเวียงคุ้ม หมู่ที่ 13 บ้านเวียงกลาง
3. พื้นที่ขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค คือ หมู่ที่ 6 บ้านหัวดอย หมู่ที่ 7 บ้านป่าหัด(ฝั่งหนองไฮ) หมู่ที่ 8 บ้านห้วยบง(ทุ่งฝาย) หมู่ที่ 10 บ้านห้วยฮ้อม

ด้านไฟฟ้าสาธารณะ
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)

จำนวน 1 หมู่บ้าน ได้แก่ 9
คิดเป็นร้อยละ 7.69 เปอร์เซ็นต์ ของไฟฟ้าสาธารณะในตำบลท่าสาย

งานซ่อมแซม บำรุงรักษา ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง)
จำนวน 13 หมู่บ้าน จำนวนดวงโคมที่มีทั้งหมด 725 จุด
คิดเป็นร้อยละ 25.93 เปอร์เซ็นต์ ของไฟฟ้าสาธารณะในตำบลท่าสาย

ขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้า
จำนวน 1 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 6 บ้านหัวดอย
คิดเป็นร้อยละ 7.69 เปอร์เซ็นต์ ของครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ทั้งหมด

ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
จำนวน 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 13
จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 97 หลังคาเรือน


3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ตำบลท่าสายมีเทือกเขาดอยปุยทอดผ่านตั้งแต่ บ้านหัวดอย หมู่ที่ 6 จนถึงบ้านเขื่อนแก้ว หมู่ที่ 9 ความยาวประมาณ 8 กิโลเมตร มีป่าไม้ธรรมชาติขึ้นตามแนวภูเขาและมีธารน้ำเล็กๆ ไหลตลอดปี โดยใช้ประโยชน์เป็นประปาภูเขาเพื่อใช้ในการอุปโภคและเพื่อการเกษตรกรรมของชาวบ้านทรัพยากรน้ำ
แหล่งน้ำธรรมชาติ
แหล่งน้ำที่สำคัญใช้ในประโยชน์ด้านการเกษตร การเพาะปลูก และการอุปโภค บริโภค ได้แก่ แม่น้ำลาว ไหลผ่าน บ้านสันขมิ้น หมู่ที่ 1, บ้านร่องธาร หมู่ที่ 2, บ้านท่าสาย หมู่ที่ 3, บ้านแม่ลาว หมู่ที่ 4, บ้านป่าหัด หมู่ที่ 7, บ้านห้วยบง หมู่ที่ 8

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
1. อ่างเก็บน้ำห้วยอีเกิ้ง บ้านหัวดอย หมู่ที่ 6 
2. อ่างเก็บน้ำห้วยปูแกง บ้านหัวดอย หมู่ที่ 6
3. หนองน้ำสาธารณประโยชน์ บ้านป่าหัด หมู่ที่ 7
4. อ่างเก็บน้ำเขื่อนแก้ว บ้านเขื่อนแก้ว หมู่ที่ 9
5. อ่างเก็บน้ำหนองสระหลวง บ้านเขื่อนแก้ว หมู่ที่ 9
6. อ่างเก็บน้ำห้วยฮ้อม บ้านห้วยฮ้อม หมู่ที่ 10
7. อ่างเก็บน้ำต้นผึ้ง บ้านห้วยผึ้ง หมู่ที่ 10
8. อ่างเก็บน้ำหนองเจ้าน้อยเจ้าแดง บ้านเวียงคุ้ม หมู่ที่ 11

แหล่งท่องเที่ยว

 พื้นที่ของตำบลท่าสายมีป่าไม้ธรรมชาติอยู่ตามแนวเทือกเขาดอยปุย มีสัตว์ป่า อาทิ ไก่ป่า และนกชนิดต่างๆ จำนวนมาก สามารถพัฒนาเป็น จุดชมวิวที่สวยงาม และมีอ่างเก็บน้ำสาธารณะหนองบัว หมู่ที่ 7 ขนาด พื้นที่ 92 ไร่ เป็นที่ผักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกายของประชาชน


4. ด้านเศรษฐกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจของเทศบาลตำบลท่าสาย ประกอบอาชีพหลากหลาย ประกอบด้วย
- ประชากรร้อยละ 20 มีอาชีพเกษตรกรรม
- ประชากรร้อยละ 45 มีอาชีพรับจ้าง
- ประชากรร้อยละ 35 มีอาชีพค้าขาย รับราชการ และรัฐวิสาหกิจ

หน่วยธุรกิจในเทศบาลตำบลท่าสาย
- โรงสีข้าวขนาดใหญ่ จำนวน 3 แห่ง
- โรงสีขนาดเล็ก จำนวน 15 แห่ง
- ปั๊มน้ำมัน จำนวน 4 แห่ง
- คลังสินค้า จำนวน 1 แห่ง
- โรงแรม / ที่พัก / เกสต์เฮ้าส์ จำนวน 1 แห่ง
- ร้านค้า จำนวน 59 แห่ง
- ห้างสรรพสินค้า จำนวน 1 แห่ง
- โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง จำนวน 3 แห่ง ได้แก่
-โรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ที ที คอนกรีต จำกัด หมู่ที่ 1 บ้านสันขมิ้น
- โรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ปูนตรานกอินทรี จำกัด (หาญเจริญ)
หมู่ที่ 2 บ้านร่องธาร
-โรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ปูนตราช้าง จำกัด หมู่ที่ 11 บ้านเวียงคุ้ม
-โรงงานอุตสาหกรรมผลิตคอนกรีตบล็อก บริษัท เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์จํากัด หมู่ที่ 11 บ้านเวียงคุ้ม


5. ด้านสังคม

การศาสนา
ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และศาสนาคริสต์ แต่ละหมู่บ้านมีวัดตั้งอยู่เป็นศูนย์กลางของการประกอบกิจกรรมทางศาสนาในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประกอบด้วยวัด สำนักสงฆ์ รวม 9 แห่ง และโบสถ์ รวม 2 แห่ง ดังนี้

ศาสนาพุทธ

ชื่อวัดที่ตั้ง
วัดร่องธารหมู่ที่ 2 บ้านร่องธาร
วัดศรีสุพรรณหมู่ที่ 6 บ้านหัวดอย
วัดสถานหมู่ที่ 7 บ้านป่าหัด
วัดศรีดอนชัยหมู่ที่ 8 บ้านห้วยบง
วัดป่าห้วยบงหมู่ที่ 8 บ้านห้วยบง
สำนักสงฆ์เกาะแก้วหมู่ที่ 9 บ้านเขื่อนแก้ว
วัดป่าเขื่อนแก้วหมู่ที่ 9 บ้านเขื่อนแก้ว
วัดป่าหัวดอยหมู่ที่ 10 บ้านห้วยฮ้อม
วัดป่าธรรมประทีปหมู่ที่ 11 บ้านเวียงคุ้ม
สำนักสงฆ์เทพพรมทองหมู่ที่ 12 บ้านหัวดอยสันติ
วัดเวียงกลางหมู่ที่ 13 บ้านเวียงกลาง

ศาสนาคริสต์

ชื่อวัดที่ตั้ง
โบสถ์คริสตจักรเขื่อนแก้วหมู่ที่ 9 บ้านเขื่อนแก้ว
โบสถ์คริสตจักรลาหู่หมู่ที่ 9 บ้านเขื่อนแก้ว

ประเพณีศิลปวัฒนธรรม
เขตเทศบาลตำบลท่าสาย มีขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นเหมือนของภาคเหนือทั่วไป เกิดจากการผสมผสานการดำเนินชีวิต และศาสนาพุทธความเชื่อเรื่องการนับถือผี ส่งผลทำให้มีประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของประเพณีที่จะแตกต่างกันไป ตามฤดูกาล ทั้งนี้ ภาคเหนือจะมีงานประเพณีในรอบปีแทบทุกเดือน จึงขอยกตัวอย่างประเพณีภาคเหนือบางส่วนมานำเสนอ ดังนี้
- สงกรานต์งานประเพณี
- ประเพณีปอยน้อย/บวชลูกแก้ว/แหล่ส่างลองเป็นประเพณีบวช หรือการบรรพชาของชาวเหนือ
- ประเพณีปอยหลวง หรืองานบุญปอยหลวง
- ประเพณียี่เป็ง(วันเพ็ญเดือนยี่) หรืองานลอยกระทง
- ประเพณีตานก๋วยสลาก

การสาธารณสุข
การบริการด้านการสาธารณสุขมีโรงบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตั้งอยู่ในเขต 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสาย และแต่ละหมู่บ้านมีศูนย์บริการสาธารณสุขประจำหมู่บ้านทั้ง 13 หมู่บ้าน มีอาสาสมัครสาธารณสุข จำนวน 164 คน สถานพยาบาล จำนวน 3 แห่ง อัตราการมีและใช้ส้วมแบบราดน้ำ 100 %

การสังคมสงเคราะห์และสวัสดิ์การสังคม
การดำเนินการด้านสังคมสงเคราะห์ให้กับผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสโดยดำเนินการในลักษณะมอบเบี้ยยังชีพและถุงยังชีพให้ตามความเดือดร้อนของประชาชน
- ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ จำนวน 1,695 คน
- ผู้พิการ จำนวน 253 คน
- ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 2 คน

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- หน่วยบริการประชาชน (ตู้ยามตำรวจ ตำบลท่าสาย) จำนวน 1 แห่ง
- กองร้อยหน่วยปฏิบัติการพิเศษ (น.ป.พ.) จำนวน 1 แห่ง
- สายตรวจอาสาชุมชนประจำหมู่บ้าน จำนวน 13 แห่ง
- ศูนย์ อปพร. จำนวน 1 แห่งตั้งอยู่ที่เทศบาลตำบลท่าสาย จำนวน 75 คน

การศึกษา
ในพื้นที่ตำบลท่าสาย มีสถาบันการศึกษาทุกระดับ ตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียนอนุบาลจนถึงระดับ อาชีวศึกษา ดังนี้ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าสาย ประกอบด้วย
- จำนวนเด็กนักเรียนทั้งหมด จำนวน 88 คน
นักเรียนชาย จำนวน 44 คน นักเรียนหญิง จำนวน 44 คน 
- จำนวนครูผู้ดูแลเด็กทั้งหมด จำนวน 8 คน

สถาบันการศึกษาในตำบลท่าสายจำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย
- โรงเรียนบ้านท่าสาย (ระดับอนุบาล ประถมศึกษา)
- โรงเรียนบ้านหัวดอย (ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ตอนต้น)
- วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย (ระดับอาชีวศึกษา)

ด้านการเมืองและการบริหาร
ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งเทศบาลตำบลท่าสาย
1. ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา / นายกเทศมนตรีตำบลท่าสาย เมื่อวันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ในการบริหารงานเทศบาลตำบลท่าสาย
เทศบาลตำบลท่าสายเป็นเทศบาลขนาดกลาง ประกอบด้วยฝ่ายสภาเทศบาลตำบลท่าสาย และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าสาย

1. ฝ่ายสภาเทศบาลตำบลท่าสาย
-

2. คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล
-

3. พนักงานเทศบาล
มีปลัดเทศบาลตำบลท่าสายเป็นผู้บังคับบัญชา และรับผิดชอบการบริหารงานทั่วไปของเทศบาลซึ่งได้แบ่งการบริหารราชการออกเป็นส่วนต่าง ๆ ดังนี้

3.1 สำนักปลัดเทศบาล

- ปลัดเทศบาล

- รองปลัด

ข้าราชการจำนวน 10 คน
- ลูกจ้างตามภารกิจ จำนวน 11 คน

- พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 13 คน

- พนักงานจ้างเหมา จำนวน 5 คน

3.2 กองคลัง
- ข้าราชการ จำนวน 7 คน

- ลูกจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 คน

- พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 5 คน

- พนักงานจ้างเหมา จำนวน 3 คน

3.3 กองช่าง
- ข้าราชการ จำนวน 6 คน

- ลูกจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 คน

- พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 คน

3.4 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- ข้าราชการ จำนวน 6 คน

- ลูกจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 คน

- พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 คน


 

เทศบาลตำบลท่าสาย

377 หมู่ 5 ถนนเชียงราย - เทิง ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทร 053-773951 , 083-2045999 อีเมล์ : tumboltasai@gmail.com

เจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669 เหตุด่วน เหตุสาธารณภัย แจ้ง 084-8060505


CopyRight@ 2023-2024 โดย เทศบาลตำบลท่าสาย . ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์