Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลการติดต่อ
E -Service
ระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการ (Back office)
ร้องเรียนทุจริต
ข้อมูลบุคลากร
  ฝ่ายบริหาร
  ฝ่ายนิติบัญญัติ
  ปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  หน่วยตรวจสอบภายใน
   
งานการเงิน - การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานการ-เจ้าหน้าที่
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อญัญญัติ เทศบัญญัติ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (คตง.)
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าสาย
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง (คตง.)
การกำหนดสมัยประชุม, เรียกประชุม และนัดประชุมสภาฯ (สมัยสามัญ)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานควบคุมภายใน
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (E-GP)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง (สขร.1)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก (รายไตรมาส)
ประกาศอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมสินทรัพย์
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว
งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลท่าสาย
ยื่่นคำร้องขอต่อ หรือขึ้นทะเบียนรายใหม่ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
งานพัฒนาชุมชน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของหน่วยงาน
คู่มือปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
อพ.สธ.ตำบลท่าสาย
โครงการป่าในเมือง (ตำบลท่าสาย)
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานการประชุม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
งานส่งเสริมด้านกีฬา
ช่องทางร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล
งานบริหารและจัดการความเสี่ยง
ระบบสารสนเทศมาตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร
งานเลือกตั้ง
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ita
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การส่งเสริมความโปร่งใส
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ระเบียบสภาเทศบาลตำบลท่าสาย
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
ประกาศเจตนารมณ์
แบบคำขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย
ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน
แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบุติเหตุทางถนน
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าสาย
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานไฟฟ้า และแผนปฏิบัติการลดใช้น้ำมัน
   
วารสาร
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
ภาพกิจกรรม / ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ช่องทางการร้องเรียน
 
Editor' Talk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติเว็บไซต์  
จำนวนผู้เยี่ยมชม 235739 ครั้ง
ออนไลน์ขณะนี้ 2 ไอพี
 
 
:: งานพัฒนาชุมชน
 
  โครงการส่งเสริมศูนย์กลางการเรียนรู้และพัฒนาผู้สูงวัยตำบลท่าสาย (หมู่ที่ 11) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
  โครงการส่งเสริมศูนย์กลางการเรียนรู้และพัฒนาผู้สูงวัยตำบลท่าสาย (หมู่ที่ 10) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
  โครงการส่งเสริมศูนย์กลางการเรียนรู้และพัฒนาผู้สูงวัยตำบลท่าสาย (หมู่ที่ 7) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
  โครงการส่งเสริมศูนย์กลางการเรียนรู้และพัฒนาผู้สูงวัยตำบลท่าสาย (หมู่ที่ 6) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
  โครงการส่งเสริมศูนย์กลางการเรียนรู้และพัฒนาผู้สูงวัยตำบลท่าสาย (หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 13) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
  โครงการส่งเสริมศูนย์กลางการเรียนรู้และพัฒนาผู้สูงวัยตำบลท่าสาย (หมู่ที่ 4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
  โครงการส่งเสริมศูนย์กลางการเรียนรู้และพัฒนาผู้สูงวัยตำบลท่าสาย (หมู่ที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
  โครงการส่งเสริมศูนย์กลางการเรียนรู้และพัฒนาผู้สูงวัยตำบลท่าสาย (หมู่ที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
  โครงการส่งเสริมศูนย์กลางการเรียนรู้และพัฒนาผู้สูงวัยตำบลท่าสาย (หมู่ที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
  โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
  โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางการเกษตรตำบลท่าสาย (กิจกรรม พืชผักปลอดสารพิษ ใช้ชีวิตแบบพอเพียง)
  โครงการศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กิจกรรมทำไข่เค็มสมุนไพร)
  ฐานข้อมูลผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  ฐานข้อมูลคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  กิจกรรมส่งเสริมอาชีพชมรมคนพิการตำบลท่าสาย
  กิจกรรมแบ่งปันรอยยิ้มให้คนพิการตำบลท่าสาย
  การส่งเสริม กลุ่มอาชีพ จำหน่ายสินค้า ผัก ผลไม้ และผลิตภัณฑ์ชุมชน
  โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กิจกรรมทำเมี่ยงคำสมุนไพร)
  โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กิจกรรมสานตะกร้ารักษ์โลก)
  โครงการส่งเสริมศูนย์กลางการเรียนรู้และพัฒนาผู้สูงวัยตำบลท่าสาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (บูรณาการร่วมกับ หมู่ที่ 12)
  โครงการส่งเสริมศูนย์กลางการเรียนรู้และพัฒนาผู้สูงวัยตำบลท่าสาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (บูรณาการร่วมกับ หมู่ที่ 11)
  โครงการส่งเสริมศูนย์กลางการเรียนรู้และพัฒนาผู้สูงวัยตำบลท่าสาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (บูรณาการร่วมกับ หมู่ที่ 10)
  โครงการส่งเสริมศูนย์กลางการเรียนรู้และพัฒนาผู้สูงวัยตำบลท่าสาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (บูรณาการร่วมกับ หมู่ที่ 9)
  โครงการส่งเสริมศูนย์กลางการเรียนรู้และพัฒนาผู้สูงวัยตำบลท่าสาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (บูรณาการร่วมกับ หมู่ที่ 8)
  โครงการส่งเสริมศูนย์กลางการเรียนรู้และพัฒนาผู้สูงวัยตำบลท่าสาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (บูรณาการร่วมกับ หมู่ที่ 7)
  โครงการส่งเสริมศูนย์กลางการเรียนรู้และพัฒนาผู้สูงวัยตำบลท่าสาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (บูรณาการร่วมกับ หมู่ที่ 6)
  โครงการส่งเสริมศูนย์กลางการเรียนรู้และพัฒนาผู้สูงวัยตำบลท่าสาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (บูรณาการร่วมกับ หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 13)
  โครงการส่งเสริมศูนย์กลางการเรียนรู้และพัฒนาผู้สูงวัยตำบลท่าสาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (บูรณาการร่วมกับ หมู่ที่ 4)
  โครงการส่งเสริมศูนย์กลางการเรียนรู้และพัฒนาผู้สูงวัยตำบลท่าสาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (บูรณาการร่วมกับ หมู่ที่ 3)
  โครงการส่งเสริมศูนย์กลางการเรียนรู้และพัฒนาผู้สูงวัยตำบลท่าสาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (บูรณาการร่วมกับ หมู่ที่ 2)
  โครงการส่งเสริมศูนย์กลางการเรียนรู้และพัฒนาผู้สูงวัยตำบลท่าสาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (บูรณาการร่วมกับ หมู่ที่ 1)
  รายงานผลการดำเนินงานเงินอุดหนุนองค์กรประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  โครงการส่งเสริมศูนย์กลางการเรียนรู้และพัฒนาผู้สูงวัยตำบลท่าสาย
  โครงการฝึกอบรมสัมมนาให้ความรู้และทัศนะศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน กรรมการหมู่บ้าน ผู้นำหมู่บ้านและบุคลากรตำบลท่าสาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้นำสตรี)
  โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลท่าสาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางการเกษตรตำบลท่าสาย (กิจกรรมส่งเสริมปลูกผักอินทรีย์ บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง)
  โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (กิจกรรมการแปรรูปจิ้งหรีด หมู่ 11)
  โครงการศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  โครงการศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ฯ กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลท่าสาย)
  โครงการศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ฯ กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุตำบลท่าสาย)
  โครงการศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ฯ กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนโรงเรียนบ้านหัวดอย)
  หนังสือแสดงความประสงค์ในการรับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการแล ผู้ป่วยเอดส์
  แบบฟอร์มหนังสือแสดงสถานะการดำรงชีวิตของผู้รับเบี้ยยังชีพ ผุ้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์
  แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ
  แบบฟอร์มหนังสือความประสงค์ในการรับเบี้ยยังชีพ
 
 

เทศบาลตำบลท่าสาย

377 หมู่ 5 ถนนเชียงราย - เทิง ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทร 053-773951 , 083-2045999 อีเมล์ : tumboltasai@gmail.com

เจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669 เหตุด่วน เหตุสาธารณภัย แจ้ง 084-8060505


CopyRight@ 2023-2024 โดย เทศบาลตำบลท่าสาย . ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์