Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลการติดต่อ
แผนที่
E -Service
ร้องเรียนทุจริต
ข้อมูลบุคลากร
  ฝ่ายบริหาร
  ฝ่ายนิติบัญญัติ
  ปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  หน่วยตรวจสอบภายใน
   
งานการเงิน - การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานการ-เจ้าหน้าที่
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อญัญญัติ เทศบัญญัติ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (คตง.)
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าสาย
แบบฟอร์มคำร้องอนุญาติก่อสร้าง
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง (คตง.)
การกำหนดสมัยประชุม, เรียกประชุม และนัดประชุมสภาฯ (สมัยสามัญ)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานควบคุมภายใน
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (E-GP)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง (สขร.1)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก (รายไตรมาส)
ประกาศอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมสินทรัพย์
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว
งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลท่าสาย
ยื่่นคำร้องขอต่อ หรือขึ้นทะเบียนรายใหม่ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
งานพัฒนาชุมชน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของหน่วยงาน
คู่มือปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
อพ.สธ.ตำบลท่าสาย
โครงการป่าในเมือง (ตำบลท่าสาย)
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานการประชุม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
สนามกีฬา - ลานกีฬาเอนกประสงค์
ช่องทางร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล
งานบริหารและจัดการความเสี่ยง
ระบบสารสนเทศมาตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร
งานเลือกตั้ง
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ita
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การส่งเสริมความโปร่งใส
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   
วารสาร
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
ภาพกิจกรรม / ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ช่องทางการร้องเรียน
 
Editor' Talk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติเว็บไซต์  
จำนวนผู้เยี่ยมชม 177727 ครั้ง
ออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี
 
:: พบข้อมูล 459 รายการ กำลังแสดงผลข้อมูลหน้าที่ : 1 จากทั้งหมด 16 หน้า

ขอความร่วมมืองดเผาในที่โล่งทุกชนิด


( ประกาศเมื่อ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 16:10:44)
ประชาสัมพันธ์ การประกวดคลิปวิดีโอและคำขวัญการรณรงค์สร้างกระแสสังคม


( ประกาศเมื่อ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 11:34:30)
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39 ประจำปี 2564


( ประกาศเมื่อ 08 ตุลาคม 2564 เวลา 10:37:44)
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 38 ประจำปี 2564


( ประกาศเมื่อ 08 ตุลาคม 2564 เวลา 10:36:56)
ประชาสัมพันธ์การสำรวจและจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ในเขตเทศบาลตำบลท่าสาย


( ประกาศเมื่อ 05 ตุลาคม 2564 เวลา 14:51:27)
ประกาศรายชื่อผู้อยู่ในข่ายที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย ปีงบประมาณ 2565


( ประกาศเมื่อ 04 ตุลาคม 2564 เวลา 16:47:03)
รายงานผลการประเมิน(Integrity and Transparency Assessment: ITA)ปีงบประมาณ2564


( ประกาศเมื่อ 28 กันยายน 2564 เวลา 16:33:33)
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 35 ประจำปี 2564


( ประกาศเมื่อ 14 กันยายน 2564 เวลา 10:09:59)
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 34 ประจำปี 2564


( ประกาศเมื่อ 13 กันยายน 2564 เวลา 11:40:32)
โครงการ "อบรมความรู้ประกันภัย สำหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์"
ด้วย คปภ. ขอความอนุเคราะห์เทศบาลให้ประชาสัมพันธ์โครงการ "อบรมความรู้ประกันภัย สำหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์"

( ประกาศเมื่อ 07 กันยายน 2564 เวลา 10:58:55)
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 33 ประจำปี 2564


( ประกาศเมื่อ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 16:30:48)
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 32 ประจำปี 2564


( ประกาศเมื่อ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 16:30:04)
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30 ประจำปี 2564


( ประกาศเมื่อ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 16:29:20)
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 29 ประจำปี 2564


( ประกาศเมื่อ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 13:23:56)
การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


( ประกาศเมื่อ 02 สิงหาคม 2564 เวลา 09:56:03)
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 27 - 28 ประจำปี 2564


( ประกาศเมื่อ 31 กรกฏาคม 2564 เวลา 13:37:07)
“วันอาสาฬหบูชา” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


( ประกาศเมื่อ 24 กรกฏาคม 2564 เวลา 09:34:23)
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26 ประจำปี 2564


( ประกาศเมื่อ 14 กรกฏาคม 2564 เวลา 16:45:34)
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 25 ประจำปี 2564


( ประกาศเมื่อ 14 กรกฏาคม 2564 เวลา 14:29:43)
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 24 ประจำปี 2564


( ประกาศเมื่อ 08 กรกฏาคม 2564 เวลา 09:54:10)
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 23 ประจำปี 2564


( ประกาศเมื่อ 08 กรกฏาคม 2564 เวลา 09:53:44)
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 20ประจำปี 2564


( ประกาศเมื่อ 08 กรกฏาคม 2564 เวลา 09:50:23)
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)


( ประกาศเมื่อ 09 มิถุนายน 2564 เวลา 14:56:21)
ข้อบัญญัติอบต.ท่าสาย เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2549


( ประกาศเมื่อ 09 มิถุนายน 2564 เวลา 14:39:11)
ประชาสัมพันธ์ พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535


( ประกาศเมื่อ 09 มิถุนายน 2564 เวลา 14:33:43)
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 20ประจำปี 2564


( ประกาศเมื่อ 09 มิถุนายน 2564 เวลา 09:45:38)
พ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวเต็มวัย พาหะนำโรคระบาดในสัตว์ โค และกระบือ ชนิดโรคลัมปี สก


( ประกาศเมื่อ 08 มิถุนายน 2564 เวลา 17:01:41)
การจดทะเบียนพาณิชย์


( ประกาศเมื่อ 01 มิถุนายน 2564 เวลา 12:06:27)
การชำระภาษี ประจำปี 2564


( ประกาศเมื่อ 01 มิถุนายน 2564 เวลา 11:59:16)
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 18 ประจำปี 2564


( ประกาศเมื่อ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 16:05:01)

 

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 หน้าต่อไป หน้าสุดท้าย
 

เทศบาลตำบลท่าสาย

377 หมู่ 5 ถนนเชียงราย - เทิง ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ : 053-773951-2 โทรสาร : 053-773953 อีเมล์ : tumboltasai@gmail.com

เจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669 เหตุด่วน เหตุสาธารณภัย แจ้ง 084-8060505


สงวนลิขสิทธิ์ 2016 โดย เทศบาลตำบลท่าสาย. ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์