Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลการติดต่อ
แผนที่
E -Service
ร้องเรียนทุจริต
ข้อมูลบุคลากร
  ฝ่ายบริหาร
  ฝ่ายนิติบัญญัติ
  ปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  หน่วยตรวจสอบภายใน
   
งานการเงิน - การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานการ-เจ้าหน้าที่
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อญัญญัติ เทศบัญญัติ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (คตง.)
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าสาย
แบบฟอร์มคำร้องอนุญาติก่อสร้าง
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง (คตง.)
การกำหนดสมัยประชุม, เรียกประชุม และนัดประชุมสภาฯ (สมัยสามัญ)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานควบคุมภายใน
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (E-GP)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง (สขร.1)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก (รายไตรมาส)
ประกาศอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมสินทรัพย์
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว
งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลท่าสาย
ยื่่นคำร้องขอต่อ หรือขึ้นทะเบียนรายใหม่ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
งานพัฒนาชุมชน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของหน่วยงาน
คู่มือปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
อพ.สธ.ตำบลท่าสาย
โครงการป่าในเมือง (ตำบลท่าสาย)
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานการประชุม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
สนามกีฬา - ลานกีฬาเอนกประสงค์
ช่องทางร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล
งานบริหารและจัดการความเสี่ยง
ระบบสารสนเทศมาตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร
งานเลือกตั้ง
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ita
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การส่งเสริมความโปร่งใส
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   
วารสาร
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
ภาพกิจกรรม / ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ช่องทางการร้องเรียน
 
Editor' Talk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติเว็บไซต์  
จำนวนผู้เยี่ยมชม 173446 ครั้ง
ออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี
 

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

กิจกรรมวัน

กิจกรรมวัน

ปลูกป่าฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้คื่นสู่ธรรมชาติ/หลังไฟป่า

โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเทศบาลตำบลท่าสาย

ร่วมมือร่วมใจออกแจกเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด 19

3 เทศบาลร่วมใจ ทดสอบกำลังพลด้านป้องกันบรรเทาสารธารณภัย ณ เทศบาลตำบลห้วยสัก

การประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าสาย

เทศบาลเยี่ยมผู้กักตัว "โควิด 19"

"วันนี้ที่สถานีควาย" เทศบาลตำบลท่าสาย

รอฉีด

เฝ้าดูอาการ

ฉีด

วัดความดันโลหิต

สัมภาษณ์

COVID 19 วันที่ 2 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าสาย

เข็มแรกของตำบท่าสาย ณ เทศบาลตำบลท่าสาย

ส.ส /นายกฯและคณะบริหารเทศบาลตำบลท่าสาย ออกพบปะประชาชย

การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564

การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสาย (ครั้งแรก)

กิจกรรมล้างตลาดสด

Big Cleaning Day ทำความสะอาดโดยรอบบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลท่าสาย

รณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนและบริการประชาชน

โครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง ปีงบประมาณพ.ศ2564

โครงการแข่งทักษะทางวิชาการกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น อำเภอเมืองเชียงราย ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

ผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลท่าสายและสมาชิกเทศบาลตำบลท่าสาย

จับฉลากผู้ได้รับการเลือกตั้ง เนื่องจากอันดับที่6คะแนนเสียงเท่ากัน

โครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รับคืนหีบและบัตรเลือกตั้ง พร้อมทั้งอุปกรณ์และประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าสายและนายกเทศมนตรีตำบลท่าสาย (อย่างไม่เป็นทางการ)

ส่งมอบหีบและบัตรเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นประจําปีงบประมาณพ. ศ. 2564

โครงการดำเนินการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นประจําปีงบประมาณพ. ศ. 2564

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลท่าสาย ออกส่งน้ำและวางถังน้ำในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท่าสาย

ตรวจติดตามการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิสภาเทศบาลตำบลท่าสาย

ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลท่าสายออกเหตุรถชนกันบริเวณหมู่ 2 บ้านร่องธารหน้าบริษัทดีดีคอนกรีต

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน (กิจกรรมให้ความรู้กับประชาชนและส่งเสริมการเลือกตั้ง)

ป้องกันบรรเทาสาธาณภัยเทศบาลตำบลท่าสายออกเหตุเพลิงไหม้ที่บริเวณหมู่ 5 บ้านหนองยาวบริเวณสุสานจีน

โครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย กิจกรรมการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เพื่อดูแลประชาชนกลุ่มเสี่ยงให้มีความรอบรู้และลดผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก Pm2.5

ตรวจรับโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 13 บ้านเวียงกลาง

หน้าที่ :: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | สุดท้าย

เทศบาลตำบลท่าสาย

377 หมู่ 5 ถนนเชียงราย - เทิง ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ : 053-773951-2 โทรสาร : 053-773953 อีเมล์ : tumboltasai@gmail.com

เจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669 เหตุด่วน เหตุสาธารณภัย แจ้ง 084-8060505


สงวนลิขสิทธิ์ 2016 โดย เทศบาลตำบลท่าสาย. ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์