Untitled Document

นายสงัด อายุยืน
ปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย

นางรัฐติกาล พรมเสน
รองปลัดเทศบาลท่าสาย

นายสิงขร แสงจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางวรินทร ยานะนวล
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางสาวสาวิตรี วรรณเพ็ญศรี
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
นายวีรพล ดำรงค์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางวรัญญา โพธิษา
นิติกรชำนาญการ

นางสาวจันทร์เพ็ญ จันต๊ะคาด
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวสุปรียา กันทะ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวธนภร อินตาธิ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
น.ส.อรประภา ยศภูมิ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นายอนันต์ชัย วงค์ชัยคำ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นางจันทร์ วะยาคำ
พนักงานวิทยุ
นายสายัณห์ อยู่อินทร์
พนักงานขับรถส่วนกลาง
นายสมเสน กันยา
คนงานทั่วไป
นายเอกราช ไกลถิ่น
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวทิพย์วัลย์ สุปัญญา
คนงานทั่วไป

นายสุธิพงษ์ ศรีสว่าง
พนักงานดับเพลิง
นายวาด กันยา
พนักงานดับเพลิง
นางสาวฐพิชชา วัฒนา
คนงานทั่วไป
นางสาวอุษณีย์ คำทีระ
คนงานทั่วไป

นายประวิทย์ เดชสุวงค์วรรณ
พนักงานดับเพลิง
นายสมศักดิ์ พุทธจันทร์
พนักงานดับเพลิง
นายวิทยา จันต๊ะ
คนงานทั่วไป
นายชัยชนะพล บุญรักษา
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายสมพงษ์ พึ่งสุข
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายประสิทธิ์ อุ่นใจ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวรุ่งอรุณ สุขนิตย์
คนงานทั่วไป
นางสายรุ้ง จิรการ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายบุญมี พระทัยกุล
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายวรรณชัย ใจกล้า
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายบุญนัก พุทธวงค์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวเตือนใจ ใจอุ่น
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางกาบแก้ว บุษดาคำ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวเจนจิรา จันทร์แดง
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายสมชาย กมลเพชร
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายอนุชา จันต๊ะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายธรนินทร์ ด่านกำเนิด
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายศุภวัฒน์ สร้อยทอง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายอินจันทร์ บุษดาคำ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายบุญมี ตังแก
พนักงานจ้างเหมาบริการ
อำนาจหน้าที่


เทศบาลตำบลท่าสาย

377 หมู่ 5 ถนนเชียงราย - เทิง ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ : 053-773951-2 โทรสาร : 053-773953 อีเมล์ : tumboltasai@gmail.com

เจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669 เหตุด่วน เหตุสาธารณภัย แจ้ง 084-8060505


สงวนลิขสิทธิ์ 2016 โดย เทศบาลตำบลท่าสาย. ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์