Untitled Document

นางณัฐรดา บุตรดี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางสาวกิตติวรรณ บัณฑิต
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวศุภนุช เทศสิงห์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวยุพิน ศาลารักษ์
ครู (คศ.1)
นางสาวสายฝน คำดี
ครู (คศ.1)
นางเพ็ญนภา จุมปาดี
ครู (คศ.1)

นางสาวธัญญารัตน์ วงค์บุญมา
ผู้ดูแลเด็ก
นางเกษราภรณ์ มะสะ
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวอีสะตะ ฤทธิ์มนตรี
ผู้ดูแลเด็ก
น.ส.จันทิมา อนุจร
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวกมลสร เทียมสา
คนงานทั่วไป

นายพรม วงค์มูล
พนักงานจ้างเหมาบริการอำนาจหน้าที่


เทศบาลตำบลท่าสาย

377 หมู่ 5 ถนนเชียงราย - เทิง ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ : 053-773951-2 โทรสาร : 053-773953 อีเมล์ : tumboltasai@gmail.com

เจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669 เหตุด่วน เหตุสาธารณภัย แจ้ง 084-8060505


สงวนลิขสิทธิ์ 2016 โดย เทศบาลตำบลท่าสาย. ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์