Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลการติดต่อ
แผนที่
E -Service
ร้องเรียนทุจริต
ข้อมูลบุคลากร
  ฝ่ายบริหาร
  ฝ่ายนิติบัญญัติ
  ปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  หน่วยตรวจสอบภายใน
   
งานการเงิน - การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานการ-เจ้าหน้าที่
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อญัญญัติ เทศบัญญัติ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (คตง.)
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าสาย
แบบฟอร์มคำร้องอนุญาติก่อสร้าง
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง (คตง.)
การกำหนดสมัยประชุม, เรียกประชุม และนัดประชุมสภาฯ (สมัยสามัญ)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานควบคุมภายใน
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (E-GP)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง (สขร.1)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก (รายไตรมาส)
ประกาศอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมสินทรัพย์
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว
งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลท่าสาย
ยื่่นคำร้องขอต่อ หรือขึ้นทะเบียนรายใหม่ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
งานพัฒนาชุมชน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของหน่วยงาน
คู่มือปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
อพ.สธ.ตำบลท่าสาย
โครงการป่าในเมือง (ตำบลท่าสาย)
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานการประชุม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
สนามกีฬา - ลานกีฬาเอนกประสงค์
ช่องทางร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล
งานบริหารและจัดการความเสี่ยง
ระบบสารสนเทศมาตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร
งานเลือกตั้ง
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ita
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การส่งเสริมความโปร่งใส
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   
วารสาร
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
ภาพกิจกรรม / ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ช่องทางการร้องเรียน
 
Editor' Talk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติเว็บไซต์  
จำนวนผู้เยี่ยมชม 177737 ครั้ง
ออนไลน์ขณะนี้ 2 ไอพี
 
 
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง
 
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อเติมหลังคาทางเดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลท่าสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คซ่อมบำรุงรถบรรทุก หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๗๑๕ เชียงราย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สินของเทศบาลตำบลท่าสาย จำนวน ๑๒ รายการ
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล เพื่อดำเนินงานตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและการบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลท่าสาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ป้าย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑1 รายการ เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานกองช่างเทศบาลตำบลท่าสาย จำนวน ๑ เครื่อง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A๓ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานกองช่างเทศบาลตำบลท่าสาย จำนวน ๑ เครื่อง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารสำเนาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พร้อมเย็บเล่ม จำนวน ๖๐ เล่ม
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง เพื่อใช้งานกองช่างเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโฟมบอร์ดโครงสร้างพนักงาน จำนวน ๒ ป้าย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง เทศบาลตำบลท่าสายจำนวน ๑๐ รายการ
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๖ ๐๐๖๓ จำนวน ๑ เครื่อง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เวชภัณฑ์ยาในการปฐมพยาบาลของหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน ๑๓ รายการ
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยบง จำนวน ๔ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงผิวทางคอนกรีตเดิมด้วยการเสริมปรับระดับผิวคอนกรีตโดยใช้วัสดุผสมแอสฟัลท์ หมู่ที่ ๑ บ้านสันขมิ้น ซอย ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงผิวทางคอนกรีตเดิมด้วยการเสริมปรับระดับผิวคอนกรีตโดยใช้วัสดุผสมแอสฟัลท์ หมู่ที่ ๒ บ้านร่องธาร ซอยห้วยน้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านเวียงกลาง ซอยท้ายบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านเขื่อนแก้ว จำนวน ๒ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ ๓ บ้านท่าสาย ซอย ๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางท่อระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านร่องธาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ประกอบพิธีศพ หมู่ที่ ๑๑ บ้านเวียงคุ้ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน ๑ เครื่อง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลท่าสาย จำนวน ๑ รายการ
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง เทศบาลตำบลท่าสาย จำนวน ๖ รายการ
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ กองคลัง เทศบาลตำบลท่าสาย จำนวน ๒ รายการ
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของงานธุรการ กองคลัง เทศบาลตำบลท่าสาย จำนวน ๑ เครื่อง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของงานบริหารทั่วไป สำนักปลัด เทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง เพื่อใช้ปฏิบัติงานในกอง/สำนัก/งานต่าง ๆ ภายในเทศบาลตำบลท่าสาย จำนวน ๕ รายการ
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอกกำจัดวัชพืชลำเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ ๓ บ้านท่าสาย ตำบลท่าสายโดยใช้รถขุดตีนตะขาบและรถบรรทุกเทท้าย ๖ ล้อ
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานกองช่างเทศบาลตำบลท่าสาย จำนวน ๑ เครื่อง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานกองช่างเทศบาลตำบลท่าสาย จำนวน ๒ เครื่อง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้งานประจำ หมู่ที่ ๑๐ บ้านห้วยฮ้อม ตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ เพื่อให้หมู่บ้านใช้ในการประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงานของหมู่บ้านหมู่ที่ ๑๓ บ้านเวียงกลาง ตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อกระจกโค้งนูน (จราจร) พร้อมติดตั้งบริเวณปากซอย ๒ หมู่ที่ ๓ บ้านท่าสาย จำนวน ๑ จุด
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมโคจรชนิดติดเพดาน ขนาด ๑๖ นิ้ว เพื่อติดตั้งในกงอช่างเทศบาลตำบลท่าสาย จำนวน ๒ เครื่อง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง สายส่งน้ำดับเพลิง ขนาด ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๒ เส้น
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๘๖๖๕ เชียงราย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อดำเนินงานตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตราย จำนวน ๖ รายการ
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาโรงเรือนคัดแยกขยะและกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดทำและบรรจุปุ๋ยหมัก เพื่อดำเนินงานตามโครงการศูนย์เรียนรู้และสาธิตเกษตรอินทรีย์ ปุ๋ยหมักชีวภาพจากขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลท่าสาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ รายการ
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อดำเนินงานตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตราย จำนวน ๑ รายการ
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๐ รายการ เพื่อใช้ในการติดตั้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้านทั้ง ๑๓ หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมหน้ากากครอบพัดลมคอนเด็นซิ่ง เครื่องปรับอากาศรหัสครุภัณฑ์ ๔๒๐-๔๘-๐๐๑๓ กองช่างเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระจกโค้งนูน (จราจร) พร้อมติดตั้งบริเวณปากซอย ๕ หมู่ที่ ๓ บ้านท่าสาย จำนวน ๑ จุด
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ของ สำนักปลัด เทศบาลตำบลท่าสาย จำนวน ๔ รายการ
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ เพื่อดำเนินงานตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๐๕๒ ชุด
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง เทศบาลตำบลท่าสาย จำนวน ๑ รายการ
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถขุดตีนตะขาบ,รถหัวลากจูง เพื่อดำเนินกิจกรรม กำจัดวัชพืชในหนองน้ำหนองบัวเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมเครื่องเรือยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๘-๖๑-๐๐๐๑ เพื่อใช้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในงานบริหารจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตราย จำนวน ๑ รายการ
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการซ่อมแซมละบำรุงรักษาทรัพย์สินของเทศบาลตำบลท่าสาย จำนวน ๑๑ รายการ
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในสำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย จำนวน ๒ รายการ
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในงานบริหารจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตราย จำนวน ๑ รายการ
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในงานบริหารจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตราย จำนวน ๑ รายการ
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒ รายการ
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง (รถพยาบาลฉุกเฉิน) หมายเลขทะเบียน กร ๙๒๗ เชียงราย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถเข็น จำนวน ๒ รายการ
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดงานตามโครงการจัดงานประเพณีหล่อเทียนพรรษาและแห่เทียนพรรษาเทศบาลตำบลท่าสาย จำนวน ๕ รายการ
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงขยะติดเชื้อ จำนวน ๑ รายการ
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้สำหรับการดำเนินงานสำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย จำนวน ๑ รายการ
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ภายในสำนักงานสำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๖ ๐๐๗๗ จำนวน ๑ เครื่อง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ป้าย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ถึง กันยายน ๒๕๖๔
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ราชการของกองการศึกษาเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอกกำจัดวัชพืชร่องน้ำสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๓ บ้านท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๑-๐๐๓๑ และ ๔๒๐-๖๑-๐๐๓๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าสาย จำนวน ๒ เครื่อง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ เพื่อใช้ในราชการของกองการศึกษาเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและล้างเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๔๘-๐๐๑๐ และ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๔๘-๐๐๑๒ จำนวน ๒ เครื่อง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ ๑ (๑๘ หน้า/นาที) จำนวน ๑ เครื่อง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง เพื่อใช้งานกิจการสภาเทศบาลตำบลท่าสาย จำนวน ๑ รายการ
  ซื้อสารกำจัดแมลง จำนวน ๑ รายการ เพื่อดำเนินงานตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตราย
  จ้างทำตรายาง จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในกอง/สำนัก/งานต่าง ๆ ภายในเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทาสีอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าสาย (อาคาร ๑ )
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าสาย จำนวน 7 รายการ
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในราชการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (ตุ๊กตาปูนปั้น จำนวน ๒ ตัว) ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผ่นพื้นสำเร็จรูป จำนวน ๔ แผ่น เพื่อซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ บ้านท่าสาย ตำบลท่าสาย
  จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์พร้อมโครง จำนวน ๒ ป้าย
  ซื้อป้ายแสดงลูกระนาด (ระวังลูกระนาด) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ จุด
  ซื้อยางชะลอความเร็วพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ รายการ
  จ้างทำป้ายโฟมบอร์ดประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย เพื่อใช้ดำเนินงานโครงการศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ ของเทศบาลตำบลท่าสาย
  จ้างทำป้ายโฟมบอร์ดประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ ป้าย เพื่อใช้ดำเนินงานโครงการศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ ของเทศบาลตำบลท่าสาย
  ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ดำเนินงานตามโครงการศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ ของเทศบาลตำบลท่าสาย
  ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ
  จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมโครง เพื่อประชาสัมพันธ์ ห้ามจำหน่ายสินค้า จำนวน ๒ ป้าย
  จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมโครง เพื่อประชาสัมพันธ์ ห้ามทิ้งขยะในที่สาธารณะ จำนวน ๒ ป้าย
  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้สำหรับการดำเนินงานกองคลังเทศบาลตำบลท่าสาย จำนวน ๑๑ รายการ
  ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้สำหรับการดำเนินงานกองคลังเทศบาลตำบลท่าสาย จำนวน ๓ รายการ
  จ้างเหมาบริการสำรวจจำนวนสุนัขและแมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของในพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านเวียงกลาง ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
  จ้างเหมาบริการสำรวจจำนวนสุนัขและแมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของในพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านหัวดอยสันติ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
  จ้างเหมาบริการสำรวจจำนวนสุนัขและแมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของในพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านเวียงคุ้ม ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
  จ้างเหมาบริการสำรวจจำนวนสุนัขและแมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของในพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านห้วยฮ้อม ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
  จ้างเหมาบริการสำรวจจำนวนสุนัขและแมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของในพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านเขื่อนแก้ว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
  จ้างเหมาบริการสำรวจจำนวนสุนัขและแมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของในพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยบง ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
  จ้างเหมาบริการสำรวจจำนวนสุนัขและแมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของในพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านป่าหัด ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
  จ้างเหมาบริการสำรวจจำนวนสุนัขและแมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของในพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านหัวดอย ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
  จ้างเหมาบริการสำรวจจำนวนสุนัขและแมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของในพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านหนองยาว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
  จ้างเหมาบริการสำรวจจำนวนสุนัขและแมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของในพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านแม่ลาว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
  จ้างเหมาบริการสำรวจจำนวนสุนัขและแมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของในพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านท่าสาย ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
  จ้างเหมาบริการสำรวจจำนวนสุนัขและแมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของในพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านร่องธาร ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
  จ้างเหมาบริการสำรวจจำนวนสุนัขและแมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของในพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านสันขมิ้น ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถกระบะบรรทุก ยี่ห้อ HINO หมายเลขทะเบียน ๘๑-๙๓๖๐ เชียงราย
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในการติดตั้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน ทั้ง ๑๓ หมู่บ้าน ตำบลท่าสาย
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในกองช่างเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขัดสีรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ MITSUBISHI ทะเบียน ขก ๕๕๒๕ เชียงราย รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๑-๖๓-๐๐๐๘ กองช่างเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้งานบริหารจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลท่าสาย
  จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องพ่นยา หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๒๕ ๔๖ ๐๐๐๒ และหมายเลขครุภัณฑ์ ๖๒๕ ๖๓ ๐๐๐๗ จำนวน ๒ เครื่อง
  ซื้อยางชะลอความเร็วพร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ รายการ
  ซื้อป้ายแสดงลูกระนาด (ระวังลูกระนาด) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๖ จุด
  ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้งานสำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย
  ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ เพื่อใช้ดำเนินการระบบประปาและซ่อมแซมทรัพย์สินหนองน้ำสาธารณะหนองบัว
  ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สินของเทศบาลตำบลท่าสาย
  ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้สำหรับการดำเนินงานกองคลังเทศบาลตำบลท่าสาย จำนวน ๒๔ รายการ
  จ้างเหมาถ่ายเอกสาร (โฉนดที่ดิน) จำนวน ๑ งาน เพื่อใช้งานจัดเก็บรายได้เทศบาลตำบลท่าสาย
  จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๖ ๐๐๗๒ เพื่อใช้งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย
  ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้งานพัสดุเทศบาลตำบลท่าสาย
  ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้งานจัดเก็บรายได้เทศบาลตำบลท่าสาย
  จ้างเหมาติดตั้งระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตพร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ดำเนินงานภายในกองคลังเทศบาลตำบลท่าสาย จำนวน ๑ งาน
  จ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่นของเทศบาล ชั่งน้ำหนักขยะมูลฝอยรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๘๖๖๕ เชียงราย
  จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คบำรุงรักษารถยนต์ทั่วไป หมายเลขทะเบียน ผต ๑๑๕๘ เชียงราย
  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้งานแผนที่ภาษี กองคลังเทศบาลตำบลท่าสาย
  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลท่าสาย
  ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ
  ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๘ รายการ
  ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ
  จ้างซ่อมรถน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บล ๙๙๔๕ เชียงราย
  จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๖๑ ๐๑๑๙ และรหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๖๑ ๐๑๒๐ จำนวน ๒ เครื่อง
  จ้างทำป้ายโฟมบอร์ด เพื่อใช้ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสาย จำนวน ๑ งาน
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) พร้อมปรับเกลี่ย เพื่อใช้ในการปรับปรุงพื้นที่บริเวณข้างอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมฝารางระบายนน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านท่าสาย ตำบลท่าสาย จำนวน ๕ จุด
  ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑๔ ชุด เพื่อใช้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลท่าสาย
  ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในงานสำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย
  ซื้อเวชภัณฑ์ยาในการปฐมพยาบาลของหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน ๔ รายการ
  ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
  จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
  ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๓ รายการ เพื่อดำเนินงานตามโครงการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙)
  ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามโครงการศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ ของเทศบาลตำบลท่าสาย
  จ้างซ่อมรถน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บล ๙๙๔๕ เชียงราย
  ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ เพื่อใช้ในงานสำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย
  ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๒ รายการ เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามโครงการศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบไฟสตาร์ท รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน ๗ คน หมายเลขทะเบียน นข ๒๑๖๑ เชียงราย รถรับ-ส่งนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องยนต์ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน ๗ คน หมายเลขทะเบียน นข ๒๑๖๑ เชียงราย รถรับ-ส่งนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในอาคารอเนกประสงค์ ของเทศบาลตำบลท่าสายและเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ไฟฟ้ายามค่ำคืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารซื้อด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
  ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามโครงการศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ ของเทศบาลตำบลท่าสาย
  ซื้อน้ำดื่ม ตั้งแต่เดือน เมษายน ถึง มิถุนายน ๒๕๖๔
  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้งานสำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย
  ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้งานสำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย
  ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ดำเนินงานตามโครงการดำเนินการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น
  ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ เพื่อใช้ในการจัดทำป้ายประกาศผลการเลือกตั้ง
  ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้สำหรับการดำเนินงานกองคลังเทศบาลตำบลท่าสาย จำนวน ๒๐ รายการ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามโครงการศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ ของเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลเพื่อดำเนินงานตามโครงการดำเนินการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวน ๔ รายการ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายจุดเริ่ม ๐+๐๐๐ กม. ถึงจุดสิ้นสุด ๒+๒๗๐ กม. วิธี e-bidding
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายห้วยลึก พร้อมระบบ ปิด-เปิด หมู่ที่ 9 บ้านเขื่อนแก้ว
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างห้องน้ำตามโครงการศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริฯ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 3 บ้านท่าสาย
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านหัวดอย
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด หมูที่ 13 บ้านเวียงกลาง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด หมูที 7 บ้านป่าหัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด หมูที่ 5 บ้านหนองยาว
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงผิวจราจรโดยการลาดยาง Asphaltic concrete (overlay) หมู่ 7 บ้านป่าหัด (ขยาายไหล่ทาง) ซอยข้างวัดสถาน
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาล หมู่ที่ 6 บ้านหัวดอย
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมโรงจอดรถ เทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงและต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 บ้านป่าหัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านเวียงคุ้ม ซอย 8/1
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านเวียงคุ้ม ซอย 8
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงผิวจราจรโดยการลาดยาง Asphaltic concrete (overlay) หมู่ 7 บ้านป่าหัด (ขยาายไหล่ทาง)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 5 บ้านหนองยาว
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12 บ้านหัวดอยสันติ ซอยเข้าสำนักสงฆ์หัวดอยรัตนาราม
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12 บ้านหัวดอยสันติ ซอย 8
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๓ เครื่อง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็น จำนวน ๔ คัน
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๓ รายการ
  ประกาศเทศบาลตําบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในเทศบาล ตําบลท่าสาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในเทศบาลตำบลท่าสาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวารสารเผยแพร่ผลงานประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๓๐๐ เล่ม
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์ Brother TN-๒๓๘๐) จำนวน ๔ กล่อง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้สำหรับการดำเนินงานกองคลัง เทศบาลตำบลท่าสาย จำนวน ๑๖ รายการ
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑ เพื่อใช้งานกองช่างเทศบาลตำบลท่าสาย จำนวน ๓ เครื่อง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑ เพื่อใช้งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลท่าสาย จำนวน ๑ เครื่อง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กล่องพลาสติกมีล้อเลื่อน) จำนวน ๒๖ กล่อง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์รถน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บล 9945 ชร
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง) จำนวน ๑ เครื่อง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านหัวดอยสันติ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่างเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ในการคัดแยกและกำจัดขยะมูลฝอย จำนวน ๔ รายการ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้งานกองคลังเทศบาลตำบลท่าสาย จำนวน ๒ รายการ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค/ซ่อม/เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถพยาบาลฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน กร ๙๒๗ เชียงราย เทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ภายในสำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย จำนวน ๒ รายการ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ กล่อง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ลำโพง) จำนวน ๒ อัน
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง ตามโครงการฝึกอบรมสัมมนาให้ความรู้และทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน กรรมการหมู่บ้าน ผู้นำหมู่บ้านและบุคลากรในตำบลท่าสาย ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทําตรายาง จํานวน ๒๖ อัน
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารสำเนาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ พร้อมเย็บเล่ม จำนวน ๗๕ เล่ม
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ เพื่อใช้งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ เครื่อง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน ๓ รายการ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในกองช่างเทศบาลตำบลท่าสาย ด้านงานเอกสารให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและรวดเร็วไม่ติดขัด จำนวน ๓ รายการ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้งานพัฒนาชุมชนและงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลท่าสาย จำนวน ๔ รายการ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน สำหรับเลี้ยงรับรองการตรวจเยี่ยม ตรวจงาน และนิเทศงานของหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอฯ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้ในการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารร้านค้าชุมชนเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสํานักงาน เพื่อใช้ภายในสํานักปลัดเทศบาลตําบลท่าสาย จํานวน ๑๐ รายการ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้งานกองคลังเทศบาลตำบลท่าสาย จำนวน ๓ รายการ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้งานกองคลังเทศบาลตำบลท่าสาย จำนวน ๑๕ รายการ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ในการคัดแยกและกำจัดขยะมูลฝอย ตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย จำนวน ๒ รายการ
  ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายไหล่ทางถนน คสล. หมู่ที่ ๓ บ้านท่าสย
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้) จำนวน ๖ ตัว เพื่อใช้ภายในเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะพับเอนกประสงค์) จำนวน ๑๐ ตัว เพื่อใช้ภายในเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะหมู่บูชา) จำนวน ๑ ชุด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ลำโพง จำนวน ๒ รายการ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหินคลุก เพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณทางขึ้น-ลง โรงคัดแยกขยะเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถปรับเกลี่ยหินคลุก เพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน เทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหินคลุก เพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้งานกองคลังเทศบาลตำบลท่าสาย จำนวน ๑๒ รายการ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุดําเนินการศูนย์ฯ เพื่อดําเนินการตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการสุขภาพ หนึ่งเดียวระดับตําบล (One Health) จํานวน ๑๑ รายการ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลท่าสาย จำนวน ๔ กล่อง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ภายในสำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย จำนวน ๑๘ รายการ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างคัดลอกโฉนดที่ดิน จำนวน ๒,๕๔๙ แปลง จากที่ดินจังหวัดเชียงราย ตามโครงการสำรวจและจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
  ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
 

เทศบาลตำบลท่าสาย

377 หมู่ 5 ถนนเชียงราย - เทิง ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ : 053-773951-2 โทรสาร : 053-773953 อีเมล์ : tumboltasai@gmail.com

เจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669 เหตุด่วน เหตุสาธารณภัย แจ้ง 084-8060505


สงวนลิขสิทธิ์ 2016 โดย เทศบาลตำบลท่าสาย. ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์