Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลการติดต่อ
แผนที่
E -Service
ร้องเรียนทุจริต
ข้อมูลบุคลากร
  ฝ่ายบริหาร
  ฝ่ายนิติบัญญัติ
  ปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  หน่วยตรวจสอบภายใน
   
งานการเงิน - การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานการ-เจ้าหน้าที่
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อญัญญัติ เทศบัญญัติ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (คตง.)
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าสาย
แบบฟอร์มคำร้องอนุญาติก่อสร้าง
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง (คตง.)
การกำหนดสมัยประชุม, เรียกประชุม และนัดประชุมสภาฯ (สมัยสามัญ)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานควบคุมภายใน
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (E-GP)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง (สขร.1)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก (รายไตรมาส)
ประกาศอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมสินทรัพย์
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว
งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลท่าสาย
ยื่่นคำร้องขอต่อ หรือขึ้นทะเบียนรายใหม่ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
งานพัฒนาชุมชน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของหน่วยงาน
คู่มือปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
อพ.สธ.ตำบลท่าสาย
โครงการป่าในเมือง (ตำบลท่าสาย)
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานการประชุม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
สนามกีฬา - ลานกีฬาเอนกประสงค์
ช่องทางร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล
งานบริหารและจัดการความเสี่ยง
ระบบสารสนเทศมาตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร
งานเลือกตั้ง
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ita
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การส่งเสริมความโปร่งใส
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   
วารสาร
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
ภาพกิจกรรม / ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ช่องทางการร้องเรียน
 
Editor' Talk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติเว็บไซต์  
จำนวนผู้เยี่ยมชม 177727 ครั้ง
ออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี
 
ระเบียบ-กฏหมาย

การจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สิน
 • ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓
 • การพัสดุ
 • ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕
 • การเลือกตั้ง
 • พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔
 • ระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕
 • การศึกษา
 • กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น2
 • กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม
 • พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕
 • ค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน
 • กำหนดท้องถิ่นตามมาตรา-๑๔๖-แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก-พ.ศ.-๒๕๒๒(ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๐)
 • ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องกำหนดท้องถิ่นตามมาตรา 146 แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522
 • พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
 • พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒
 • ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลในการจับกุมคดีที่กระทำผิดตามกฎหมายจราจรทางบก พ.ศ. 2534
 • ค่าปรับและค่าใบอนุญาต
 • กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๗(พ.ศ. ๒๕๐๓)ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘
 • กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕
 • กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒(พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
 • กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๓(พ.ศ. ๒๕๓๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
 • กฎกระทรวง(พ.ศ. ๒๕๓๕)ออกตามความในพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.
 • กฎกระทรวงฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๓๖)ออกตามความในพระราชบัญญัติคววบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
 • กฎกระทรวงฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
 • การเปรียบเทียบคดีระเบียบการจอดยานยนต์ในเขต2535
 • การพิจารณาออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณา
 • ที่-92538แต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุข
 • ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดจำนวนคนต่อจำนวนพื้นที่ของอาคารที่พักของคนงานก่อสร้างที่ถือว่ามีคนอยู่
 • ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดจำนวนคนต่อจำนวนพื้นที่ของอาคารที่พักอาศัยที่ถือว่ามีคนอยู่มากเกินไป
 • ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดจำนวนคนต่อจำนวนพื้นที่ของอาคารโรงงานที่ถือว่ามีคนอยู่มาก้กินไป
 • ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 • ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องแต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เพิ่มเติม
 • ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องแต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
 • ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี และ มท.เรื่องการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ควบคุมการโฆษณาโดยเครื่องขยายเสียง 2
 • พ.ร.ฎ.ให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๔๙๓(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙
 • พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘
 • พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
 • พ.ร.บ.ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๔๙๓.
 • พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒(ฉบับที่ ๒)
 • พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
 • พ.ร.บ.จัดระเบียบการจอดรถยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๕๐๓
 • พ.ร.บ.จัดระเบียบการจอดรถยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
 • พ.ร.บ.ป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๔๙๕
 • พ.ร.บ.ป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๔๒
 • พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕
 • พ.ร.บ.โรคพิษสุนับบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕
 • พ.ร.บ.สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘
 • ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๖
 • ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคดีความผิดตามกฎหมายว่าดวยการรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยของบ้านเมือง 2536
 • ระเบียบปฏิบัติการยื่นคำร้องและการพิจารณาออกใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
 • เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
 • กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๙
 • กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๔๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๙
 • กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๔๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๙
 • งบประมาณ
 • พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 แก้ไขเพิ่มเติม
 • ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององ2
 • ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
 • ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
 • ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอท่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศ
 • ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๑
 • เทศบาล
 • พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496
 • พ.ร.บ.เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542
 • ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดส่วนราชการของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๑
 • ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานของเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
 • บริหารงานบุคคล
 • กฎกระทรวง ๒๕๔๐ ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
 • กฎกระทรวง(พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 2542
 • พ.ร.บ.บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒
 • พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 • พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
 • ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภา รองประธานสภา
 • ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
 • บำเหน็จ บำนาญ
 • กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความพระราชบัญยัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐
 • กฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘
 • พ.ร.บ.บำเหน็จ บำนาญ
 • พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘
 • พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๘
 • พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๘
 • พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๐
 • พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐
 • พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓
 • ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖
 • ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔
 • แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการกระจายอำนาจ
 • พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
 • พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
 • พ.ร.บ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
 • พ.ร.บ.ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
 • ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
 • ภาษีบำรุงท้องที่
 • กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒(พ.ศ. ๒๕๑๖) ออกตามความพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘
 • กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓(พ.ศ. ๒๕๑๖) ออกตามความพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพร
 • กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔(พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘
 • ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องกำหนดแบบพิมพ์ภาษีบำรุงท้องที่ตามพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘
 • พ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๙
 • พ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๔
 • พ.ร.ก.เปลี่ยนแปลงราคาปานกลางของที่ดินที่กำหนดไว้สำหรับการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ถึง
 • พ.ร.ฏ.ให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ. ๒๕๒๑ถึง พ.ศ. ๒๕๒๔มาใช้
 • พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๑๖
 • พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ (ฉบับที่ ๓)พ.ศ. ๒๕๔๓
 • พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘
 • พ.ร.บ.รายได้เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๗
 • ภาษีป้าย
 • กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๑๒)ออกตามความพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐.pdf
 • กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๓๕)ออกตามความพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐
 • กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๓๕)ออกตามความพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐
 • กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๓๕)ออกตามความพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐
 • กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ.๒๕๔๐)ออกตามความพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐
 • กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ.๒๕๔๒)ออกตามความพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐
 • กฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ.๒๕๔๒)ออกตามความพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐
 • กฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ.๒๕๔๓)ออกตามความพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐
 • ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องให้องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นที่มีอำนาจจัดเก็บภาษีป้าย
 • พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐
 • ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 • กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒(พ.ศ. ๒๕๔๑ ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินพุทธศักราช ๒๔๗๕
 • กฎกระทรวงการคลังออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินพุทธศักราช ๒๔๗๕ (ฉบับที่ ๓)
 • ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๒๐๙
 • พ.ร.ฎ.ให้ใช้พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินพุทธศักราช ๒๔๗๕ในเขตเทศบาล พ.ศ. ๒๔๘๗
 • พ.ร.ฎ.ให้ใช้พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินพุทธศักราชพุทธศักราช ๒๔๗๕ ในท้องที่นอกเขตเทศบาลและนอกเขต
 • พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔
 • พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๓
 • พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕
 • รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
 • อบต
 • พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2538
 • พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2542
 • พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
 • พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552


 • เทศบาลตำบลท่าสาย

  377 หมู่ 5 ถนนเชียงราย - เทิง ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
  โทรศัพท์ : 053-773951-2 โทรสาร : 053-773953 อีเมล์ : tumboltasai@gmail.com

  เจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669 เหตุด่วน เหตุสาธารณภัย แจ้ง 084-8060505


  สงวนลิขสิทธิ์ 2016 โดย เทศบาลตำบลท่าสาย. ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์