จดหมายข่าวเทศบาลตำบลท่าสาย ฉบับที่ 12 เดือน กันยายน 2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560