จดหมายข่าวเทศบาลตำบลท่าสาย ฉบับที่ 11 เดือน สิงหาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560