จดหมายข่าวเทศบาลตำบลท่าสาย ฉบับที่ 10 เดือน กรกฎาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560