จดหมายข่าวเทศบาลตำบลท่าสาย ฉบับที่ 9 เดือน มิถุนายน 2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560