จดหมายข่าวเทศบาลตำบลท่าสาย ฉบับที่ 3 เดือน ธันวาคม 2558 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559