จดหมายข่าวเทศบาลตำบลท่าสาย ฉบับที่ 1 เดือน ตุลาคม 2558 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559