จดหมายข่าวเทศบาลตำบลท่าสาย ฉบับที่ 2 เดือน พฤศจิกายน 2557 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558